Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Penzu

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Psát si deník je zdravé a pro­spěšné. Pokud jste kdy měli obavy, že je to nebez­pečné, pro­tože vám může deník někdo ukrást a nakouknout do něj, můžete je právě teď odho­dit. Penzu je totiž chráněný hes­lem. A dokud nepro­zra­díte heslo, nemůže se nic stát!

K čemu Penzu je a na co jej můžete pou­žít?
Penzu je online sou­kromý dení­ček. V základní verzi je zcela zdarma. Psaní deníku je velmi zdravá i zábavná záležitost.

Penzu se nesnaží být super­deníkem s velkým množ­stvím funkcí. Jde mu v pod­statě o to hlavní — poskytnout dobře chráněné místo a pro­stor pro vaše dení­kové záznamy.

Penzu: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to jedno­duché a intui­tivní. Jako papí­rový deník! Po regis­traci si můžete nastavit heslo, které váš deník chrání (a které pak musíte vždy napsat, pokud chcete s deníkem manipulovat) a nebo začít rovnou psát! Napsaný text můžete for­má­tovat, vklá­dat do něj obrázky, sdí­let, chránit hes­lem a tak podobně.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Penzu chce znát vaše jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zcela zdarma. Pokud chcete zís­kat více funkcí, můžete si zakou­pit pla­cenou verzi.

Ročně stojí $19 a navíc vám při­náší například možnost vytvo­ření něko­lika deníků a jejich lepší zabez­pe­čení, možnost nahrát si vlastní ava­tar, zís­kání mobilní verze, možnost vklá­dat tagy k jednot­livým záznamům nebo zob­razování před­cho­zích verzí pří­spěvků a různá vizuální vylepšení.

Penzu v bodech

  • osobní online deník
  • ochrana hes­lem
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Penzu
WWW http://​penzu​.com/
Cena Zdarma /​$19
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy