Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Vizify

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete mít někde online svoji vizitku? A chcete být ori­gi­nální? Založte si vlastní Vizify a sdí­lejte základní (i rozší­řené) infor­mace o sobě pomocí inter­ak­tivní info­grafiky. To teď frčí. Pre­zen­tujte se online jako profíci!

K čemu Vizify je a na co jej můžete pou­žít?
Vizify je bez­platný online nástroj, který slouží k vaší osobní pre­zen­taci. Auto­ma­ticky vám vytváří inter­ak­tivní inforgafiku o vás samotných! A to pro­střednic­tvím růz­ných jiných slu­žeb, které pou­žíváte a umožníte do nich Vizify pří­stup. Výsle­dek si samo­zřejmě můžete upravit přímo na míru.

Online vizitka je skvělá možnost, jak o sobě dát vědět. Nemusí se jednat jen o sou­hrn základních infor­mací pro staré i nové známé. Klidně si můžete vytvo­řit pro­fe­si­o­nální portfo­lio, kte­rým budete osl­ňovat budoucí zaměstnava­tele a zakáz­ko­dávače.

Vizify: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vizify udělá většinu práce za vás. Musíte mu dát pří­stup do mini­málně jedné online služby, kte­rou již aktivně pou­žíváte — Linke­dIn, Twit­ter, Face­book, Four­square nebo Instagram.

Na základě takto zís­kaných dat vám Vizify auto­ma­ticky vytvoří inter­ak­tivní info­grafiku o vás. Tu poté můžete libovolně upravovat a při­dávat (nebo schovávat) nové stránky, dodávat zají­mavosti, fotky, infor­mace o vzdě­lání a zaměstnání, odkazy nebo místa, která jste navštívili. Vytvo­řenou vizitku pak můžete poho­dlně sdí­let do interne­tového světa!

Regis­trace a její pod­mínky
Vizify je zatím pouze na pozvání, takže si nejdříve musíte zažá­dat o pozvánku — musíte zadat svůj e-​mail. Pokud se chcete v čekací frontě posu­nout dopředu, musíte sdí­let reklamu na Vizify na Twit­teru na Face­booku.

Po obdržení pozvánky se musíte při­hlá­sit pomocí svého účtu u jedné ze nabídnutých slu­žeb, se kte­rou musíte s Vizify pro­po­jit. Jedná se o Linke­dIn, Face­book, Twit­ter, Four­square nebo Instagram.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Vizify v bodech

  • vaše online vizitka
  • inter­ak­tivní info­grafika o vás
  • profi a moderní vzhled
  • nutné pro­po­jit s Linke­dIn, Face­book, Twit­ter, Four­square nebo Instagram
  • zatím pouze na pozvání
  • zdarma, nutná registrace
Název Vizify
WWW https://​www​.vizify​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy