Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Scribd

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nějaké místo, kde byste mohli pub­li­kovat svoje doku­menty? Nebo si je jen někam uložit, aby byly pří­stupné odkudkoli, ale jen pro Vás? Vyzkou­šejte Scribd!

K čemu Scribd je a na co jej můžete pou­žít?
Scribd je určen pro snadné a rychlé pub­li­kování doku­mentů. A to buď nahráním z počí­tače, jejich impor­továním z Google Docs nebo přímým sepsáním. Po nahrání je možné doku­menty sdí­let a vklá­dat na jiné stránky pomocí jedno­duchého kódu.


Podpo­rovány jsou násle­du­jící formáty:

 • Adobe Post­Script (.ps)
 • Micro­soft Word (.doc/​.docx)
 • Micro­soft PowerPoint (.ppt/.pps/.pptx)
 • Micro­soft Excel (.xls/.xlsx)
 • OpenOffice Text Docu­ment (.odt, .sxw)
 • OpenOffice Pre­sen­tation Docu­ment (.odp, .sxi)
 • OpenOffice Spread­sheet (.ods, .sxc)
 • All Open­Do­cu­ment formats
 • Plain text (.txt)
 • Rich text for­mat (.rtf)

Doku­menty jiných uživa­telů je možné hodno­tit, komen­tovat, při­dávat do vlastní vir­tu­ální „poličky“ na doku­menty. Dále je můžete stahovat nebo vklá­dat pomocí jedno­duchého kódu do webových stránek a pre­zen­tací. S ostat­ními uživa­teli je také možné inter­a­go­vat – sestavit si seznam oblí­bených uživa­telů a poté sle­dovat jejich činnost a číst jimi vložené nebo čtené doku­menty. Z toho plyne, že Scribd je možné pou­žívat i zcela „pasivně“, bez nutnosti nahrávání vlast­ního obsahu.

Scribd: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá — nahoře vlevo kliknete na modré tla­čítko “Upload” a vybe­rete, v jakém for­mátu chcete obsah nahrát (sou­bor z počí­tače, import z Google Docs nebo prosté vložení textu).

Doku­ment pojmenujete, při­dáte mu tagy a vybe­rete katego­rii, do které patří. Také můžete zvo­lit, zda bude sou­kromý nebo veřejně pří­stupný.

Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace musíte zadat své jméno, heslo a e-​mail. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Face­book.

V čem je Scribd jiný, než jemu podobné nástroje?
Oproti Joo­magu nemá Scribd edi­tor pro vlastní tvorbu obsahu. Naroz­díl od Issuu je však možné nahrávat velké množ­ství růz­ných for­mátů (Issuu je ome­zené pouze na sou­bory for­mátu PDF).

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Scribd je zcela zdarma.

Scribd v bodech

 • sdí­lení dokumentů
 • doku­menty je možné snadno sdí­let do soci­álních sítí a vklá­dat je do webových stránek
 • doku­menty mají hezké vizuální zobrazení
Název Scribd
WWW http://​www​.scribd​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy