Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

About​.me

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte kopu růz­ných pro­filů na kopě růz­ných online slu­žeb? Chcete to nějak sjedno­tit do formy osobní vizitky? Založte si účet na About​.me! Sdí­lejte infor­mace o vás na stránce, která je jen o vás!

K čemu About​.me je a na co jej můžete pou­žít?
Pokud pou­žíváte hodně (nebo klidně jen něko­lik) online slu­žeb, možná jste někdy tou­žili po tom, abyste odkazy na ně mohli mít na jednom místě. A mohli je poho­dlně sdí­let a odkazovat na ně. Například na růz­ných online fórech a soci­álních sítích.

About​.me je vaše online vizitka. Je to stránka, na které můžete sdí­let infor­mace o sobě. Nahrajete fotku, napí­šete krátké bio. A hlavně při­dru­žíte odkazy na online služby, které pou­žíváte. Podání ruky a rychlé před­sta­vení v jednom.

About​.me: pra­covní pro­středí a práce v něm
Rychle a jedno­duše! Hned po regis­traci začínáte s tvor­bou. Nahrajete si obrázek, který chcete mít na pozadí (nebo si některý vybe­rete z gale­rie) a dále pokra­čujete. Přes bio, nasta­vení barvi­ček, písma až po při­dání online slu­žeb, které aktivně pou­žíváte (jako například Twit­ter, Face­book, Instagram, Linke­dIn, Tum­blr, Blogger, Google+, Flicr, Four­square, YouTube, Poste­rous, Vimeo, Last​.fm a mnoho dalších) a také růz­ných odkazů, které se k vaší osobě nějak vážou. Vytvo­řený pro­fil můžete poho­dlně sdí­let.

Na About​.me můžete také vyhle­dávat pro­fily svých přá­tel a zná­mých (zji­šovat o nich infor­mace, které ještě nevíte) a také s nimi inter­a­go­vat, hodno­tit jejich pro­fil nebo jim poslat zprávu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

About​.me v bodech

  • online osobní vizitka
  • jedno­duché, snadné. poho­dlné, rychlé
  • hezký a moderní vzhled
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název About​.me
WWW https://​about​.me/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy