Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Diagramly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dia­gramly je určený k tvo­ření dia­gramů! A to bez něja­kých zapekli­tých složi­tostí. Potře­bujete vytvo­řit nějaký návrh? Myš­len­kovou mapu? Mode­lovat pra­covní pro­ces či vývo­jový dia­gram? S Dia­gramly rychle, velmi jedno­duše a pře­devším pro­fe­si­o­nálně. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Bez regis­trace, zcela snadno a dokonce můžete pra­covat spo­lečně s vašimi kolegy i kamarády!

K čemu Dia­gramly je a na co jej můžete pou­žít?
Dia­gramly je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě dia­gramů, modelů a návrhů. Nabízí obrov­ské množ­ství před­defi­novaných tvarů (obrysů, prvků i klipartů a obrázků), se kte­rými můžete dále ope­rovat a sklá­dat z nich diagram.

Jedná se o poměrně pro­pra­covaný nástroj, se kte­rým poho­dlně vytvo­říte i složité a náročné dia­gramy.

Dia­gramly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Dia­gramly vás s ničím nezdržuje. Ihned se dostáváte přímo do edi­toru a můžete tvo­řit. Je to velmi prosté. Na pravé straně si vybe­rete prvky (tvary, obrysy) se kte­rými chcete pra­covat. Kliknutí levého tla­čítka myši na daný tvar vám jej přenese na pra­covní plo­chu. Zde mu můžete měnit velikost, polohu i barvu. Tímto způ­so­bem si vymo­de­lujete celý dia­gram. Pokud chcete spo­lu­pra­covat s kolegy, můžete si také vytvo­řit unikátní URL adresu, kte­rou jim nasledně nasdí­líte.

Jakmile jste hotovi, můžete si své dílo uložit do počí­tače jako sou­bor ve for­mátu PNG, GIF, JPG, PDF, SVG nebo XML.

Zpětně naimpor­tovat si můžete pouze XML sou­bory, které jste před­tím v Dia­gramly vytvo­řili. Také si můžete vygene­rovat kód, pomocí kte­rého vložíte dia­gram do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Dia­gramly žádnou regis­traci neu­možňuje. Prostě při­jdete a můžete začít tvo­řit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Dia­gramly v bodech

  • online tvorba diagramů
  • obrov­ské množ­ství tvarů, obrysů i klipartů
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Dia­gramly
WWW http://​www​.dia​gram​.ly/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy