Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Infogr​.am

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Vídáte všude možně krásné info­grafiky a chtěli byste si vytvo­řit taky takovou? Říkáte si, že nejste moc dobří v dělání grafiky? Na to je snadná pomoc! Infogram udělá všechnu tu grafickou práci za vás. Vy jen dodáte data!

K čemu Infogram je a na co jej můžete pou­žít?
Infogram je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření vizuálně při­taž­livých info­grafik. Vše pro­bíhá v okně vašeho pro­hlížeče a bez nutnosti mít nějaké grafické zna­losti a dovednosti.

Infogram udělá skoro vše za vás. Vy musíte jen dodat data a říct mu, co se vám líbí! Pokud nechcete tvo­řit celou info­grafiku, můžete si vytvo­řit pouze graf nebo dia­gram.

Info­grafika, která je vizuálně velmi lákavá, při­táhne pozornost pub­lika. Pokud je správně udě­laná i po obsahové stránce (což je ještě důleži­tější), může čtenáři (pozo­rova­teli) pře­dat hutné infor­mace. A to je výzva!

Infogram: pra­covní pro­středí a práce v něm
Celým pro­ce­sem tvorby nové info­grafiky nebo grafu vás Infogram odborně pro­vede, takže se není čeho obávat.

Pokud se roz­hodnete tvo­řit info­grafiku, nejprve si vybe­rete jednu z pře­dem při­pra­vených šablon. Poté se dostáváte do vlast­ního edi­toru, kde můžete měnit vizuální i obsahovou stránku info­grafiky. Můžete při­dávat obrázky, videa, text, mapy i grafy a poté je pros­tým dvojklikem myši edi­tovat a napl­ňovat vlast­ními daty.

Jakmile jste hotovi, info­grafiku pojmenujete, při­dáte krátký popi­sek a pub­li­kujete ji. Ihned poté ji můžete sdí­let do soci­álních sítí nebo si nechat vytvo­řit jedno­duchý kód, pomocí kte­rého ji vložíte do webových stránek. Stejně postu­pujete i pokud se roz­hodnete tvo­řit pouze graf a ne celou info­grafiku.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Jedno­duše zadáte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Twit­ter nebo Face­book. Ihned poté můžete začít s nástro­jem pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Infogram v bodech

  • online tvorba info­grafik a grafů
  • práce s edi­to­rem je velmi snadná
  • zdarma s nutností registrace
Název Infogram
WWW http://​infogr​.am/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy