Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Flavors

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Buďte IN! Mějte vlastní webové stránky. Pokud nechcete osobní vizitku, můžete klidně pro­pa­go­vat svůj pro­jekt. Firmu. Hudební sku­pinu. Výmluvy typu, že je to složité nebo že to neu­míte, už neob­stojí, když teď znáte Flavors. A to zna­mená, že znáte recept na vytvo­ření pro­fe­si­o­nální webové pre­zen­tace v něko­lika minutách a bez zna­losti kódování nebo vytvá­ření nějaké ultra­mo­derní grafiky! Dokonce nemu­síte mít obavy ani z obsahu stránek. Flavors je vlastně takový malý zázrak. Udělá za vás úplně všechno a ještě zadarmo!

K čemu Flavors je a na co jej můžete pou­žít?
Flavors je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k vytvo­ření osobních (nebo třeba i pro­jek­tových) webových stránek. Na jednom místě pak máte základní infor­mace o sobě (či pro­jektu). Jedná se tedy o online vizitku.

Dokonce se ani nemu­síte sta­rat o obsah a aktuálnost vašich nových webovek, jelikož Flavors funguje tak, že si auto­ma­ticky bere obsah z online slu­žeb, které již pou­žíváte (a povo­líte k nim Flavors pří­stup). V bez­platné verzi jich takto můžete při­dat až 5.

Osobní stránky jsou skvě­lou pro­pa­gací sebe sama. Nebo vašeho pro­jektu, firmy nebo klidně i hudební sku­piny. Dávají vám totiž možnost sdí­let základní údaje v graficky při­taž­livé podobě. Prostě budou vaše aktivity na webu na jednom kousku a nepře­hlédnu­telné pro všechny, kdo mají zájem dozvě­dět se více!

Flavors: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vytvo­ření vlast­ních stránek je nesmírně jedno­duché. Nemu­síte vůbec rozu­mět tvorbě webovek.

Po regis­traci se dostanete do edi­toru, kde si vše naklikáte. Své jméno, krátký pro­fil (bio). Vybe­rete šablonu stránky a při­po­jíte služby, které pou­žíváte a ze kte­rých bude následně brán obsah. Můžete při­po­jit například službu Blogger, Digg, Face­book, Flickr, Form­spring, Four­square, Github, Good­reads, Instagram, Last​.fm, Linke­dIn, Picasa, Poste­rous, Tum­blr, Twit­ter, Vimeo a mnoho mnoho dalších.

Dále si vybe­rete grafický styl — barvy, písmo, logo i pozadí stránky. A máte v pod­statě hotovo. Stačí začít stránku sdí­let po všech kou­tech internetu!

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je nutná. Zadáváte svoji e-​mailovou adresu, uživa­tel­ské jméno a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí svého účtu na služ­bách Face­book, Google nebo Yahoo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je Flavors zdarma. Pokud chcete více vychytávek, jako například výběr ze 17 růz­ných roz­vržení stránky, při­po­jení neli­mi­tovaného množ­ství slu­žeb, mobilní verzi stránky, sta­tis­tiky zob­razování, dodávání vlast­ního obsahu nebo pou­žití vlastní URL adresy, musíte si zapla­tit $20 a na celý rok je budete mít!

Flavors v bodech

  • tvorba webových stránek
  • pro­fe­si­o­nální vzhled
  • auto­ma­tický obsah převzatý z vašich dalších online služeb
  • jedno­duchý edi­tor, množ­ství nastavení
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Flavors
WWW http://​flavors​.me/
Cena Zdarma /​$20
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy