Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Easel​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Easel​.ly je grafický edi­tor určený spe­ci­álně pro tvorbu info­grafik přímo v okně vašeho pro­hlížeče. To zna­mená, že pokud máte nápad i data, můžete odho­dit stranou sta­rosti typu „neu­mím dělat grafiku“ nebo „bojím se, že to nebude vypa­dat hezky“!

K čemu easel​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
Easel​.ly je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření info­grafik. Info­grafika je moderní a IN způ­sob vizua­lizace dat. Pokud ji udě­láte dobře, lidé si ji nejen rádi pro­hlédnou (a pročtou), ale také si z ní odne­sou nějaké hutné informace.

Easel​.ly je grafický edi­tor, který je přímo navržený na tvorbu info­grafik. Bohu­žel data musíte dodat vy. A geni­álně je uspo­řá­dat musíte také. S tím vám easel​.ly bohu­žel už nepo­může.

easel​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba info­grafiky není nic snadného, ale easel​.ly se to uživa­teli snaží co nej­více uleh­čit. Po kliknutí na velké tla­čítko „Get star­ted“ se dostáváte do edi­toru, ve kte­rém se info­grafiky vytváří. Nejprve si prvním velkým tla­čít­kem v horním menu vybe­rete prefe­rovanou šablonu, kte­rou si můžete volně edi­tovat. Vedle tla­čítka pro šablony je umís­těno tla­čítko „Objects“, kte­rým na svoji info­grafiku můžete umís­tit silu­ety postav, zví­řat, dopravních pro­středků, budov, jídla a hro­mady dalších iko­nek.

Dalším tla­čít­kem v řadě je „Background“, kte­rým měníte plátno info­grafiky. V menu dále násle­duje tla­čítko „Shapes“, pomocí kte­rého do vklá­dáte různé obrysy, šipky a tvary.

Pro vklá­dání i for­má­tování textu slouží předpo­slední tla­čítko a to poslední je k nahrávání vašich vlast­ních obrázků, které chcete do info­grafiky při­dat.

Nad šedým menu, se kte­rým jsme doteď pra­covali, se nachází ještě jedno. To umožňuje návrat zpět „domů“, uklá­dání sou­časné info­grafiky a oteví­rání již vytvo­řených prací. Pro uložení info­grafiky kliknete na „Save“ a napíšte její název. Poté se vrá­títe zpět do hlavního menu („Home“) easel​.ly, odkud můžete klikem na právě uloženou info­grafiku umožnit její pub­li­kování, stažení a uložení do počí­tače, sdí­lení do světa nebo vklá­dání do webových stránek pomocí jedno­duchého kódu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete nástroj pou­žívat, regis­traci se nevy­hnete. Easel​.ly chce znát vaše uživa­tel­ské jméno, e-​mail, heslo a jméno. Ihned poté se můžete při­hlá­sit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

easel​.ly v bodech

  • tvorba info­grafiky přímo v prohlížeči
  • jedno­duchý editor
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název easel​.ly
WWW http://​www​.easel​.ly/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy