Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Cacoo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete tvo­řit dia­gramy, vývo­jové dia­gramy nebo třeba wirefra­mes? Cacoo má opravdu kva­litní a funkční edi­tor, který to všechno umí. Navíc umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a tvo­řit tak doopravdy pro­fe­si­o­nální díla.

K čemu Cacoo je a na co jej můžete pou­žít?
Cacoo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě dia­gramů přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Dis­po­nuje opravdu velmi komplexním edi­to­rem, ve kte­rém můžete tvo­řit nej­růz­nější dia­gramy a to díky obrov­skému množ­ství šablon, které nástroj nabízí.

Vytvá­řet můžete například UML, wirefra­mes, ERD, návrhy aplikací pro iPhone i Android, vývo­jové dia­gramy, elek­trické obvody, návrhy sítí a mnoho mnoho dalších.

Navíc můžete své dia­gramy pořá­dat do složek a sdí­let je se svými kolegy a kama­rády, kteří vám mohou s tvor­bou dia­gramů pomá­hat. Cacoo je dokonce částečně v češtině!

Cacoo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce v Cacoo je velmi návodná a pře­hledná. Pro­blém však můžete mít se samotným edi­to­rem, jelikož je hodně opravdu komplexní. Pokud jste někdy však v minu­losti pra­covali s grafickým edi­to­rem, měli byste to bez pro­blémů zvládnout. Cacoo (kromě pros­tého poklá­dání vámi vybraných šablo­nek a objektů na papír) umožňuje i jejich pokro­či­lou edi­taci, která se z nej­větší části skrývá v malém okně s názvem „Inspec­tor“, které je umís­těné na pra­covní ploše. Je tedy vhodné pře­dem počí­tat s tím, že si nejdříve celý edi­tor pro­klikáte a lépe ho poznáte, než v něm začnete tvo­řit pro­fe­si­o­na­lity.

Abyste se dostali do edi­toru pro tvorbu dia­gramů, klikněte na růžové tla­čítko „Vytvo­řit nový dia­gram“ vpravo nahoře. Edi­tor je vytvo­řený v Adobe Flash, díky čemuž je nástroj tro­chu náročnější pro hard­ware vašeho počí­tače. No a konečně můžete začít s tvor­bou diagramů!

Na pravé straně pra­covní plo­chy si vybe­rete sadu šablon, se kte­rými chcete pra­covat (podle typu dia­gramu, jež máte v plánu tvo­řit) a následně tahem myši přene­sete jednot­livé šablony na pra­covní plo­chu, kde upravíte jejich velikost a umís­tění. Takto pokra­čujete, dokud nemáte dia­gram hotový.

V edi­toru vpravo nahoře se také nachází zelené menu umožňu­jící vaše dílo expor­tovat (v nepla­cené verzi pouze ve for­mátu PNG) a ihned sdí­let s kolegy (zasláním adresy na jejich e-​mailových adres). V tomto menu můžete také celý výtvor uložit do Cacoo a poz­ději se k jeho úpravám vrá­tit. Křížkem edi­tor zavřete. Díla uložená v Cacoo můžete pořá­dat do složek a ty pak rovněž sdí­let s kolegy. Jednot­livé dia­gramy lze pomocí vygene­rované URL jedno­duše šírit do světa nebo je pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stánek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Cacoo chce znát váš e-​mail, uživa­tel­ské jméno, heslo, jazyk a časovou zónu.

Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Twit­ter, Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je však poměrně ome­zená a umožňuje vytvo­řit pouze 25 dia­gra­mových listů, svoje díla můžete expor­tovat a uklá­dat k sobě do počí­tače (pouze ve for­mátu PNG). Můžete vytvo­řit pouze jednu složku a dia­gram můžete sdí­let s maxi­málně 15 uživa­teli (a složku pouze se 3). Jestliže chcete Cacoo pou­žívat čast­ěji nebo pro­fesně, je vhodné zakou­pit si verzi placenou.

Cacoo nabízí hned dvě: Plus ($4.95 měsíčně) a Team (od $24.50 měsíčně). U verze Team se cena odvíjí od počtu uživa­telů. Můžete v nich tvo­řit neo­me­zené množ­ství listů, neo­me­zeně je sdí­let, expor­tovat si své práce do for­mátů PDF, PPT, PS, SVG nebo PNG a navíc zís­káte i his­to­rii jednot­livých edi­tací. Takže se nemu­síte obávat ošk­livých sabo­térů.

Cacoo v bodech

  • tvorba dia­gramů
  • obrov­ské množ­ství šablon
  • pře­hledná organizace
  • možnost koope­race s kolegy
  • základní verze zdarma
Název Cacoo
WWW http://​cacoo​.com
Cena Zdarma /​$4.95 /​$24.50 /​$49 /​$99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Částečně
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy