Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Tagul

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Tagul je bez­platný online nástroj pro vytvá­ření mraků ze slov – slova můžete buď zadávat přímo nebo je nechat načíst z webové stránky. Mraky slov jsou velmi zají­mavou možností, jak vizua­lizovat data.

K čemu Tagul je a na co jej můžete pou­žít?
Tagul je bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření obrázků, které jsou tvo­řeny jednot­livými slovy ze zadaného textu (vzniká tzv. tag cloud). Výsledný výtvor je pak vkusnou vizua­lizací infor­mací a lze jej pou­žít například do pre­zen­tací. Dále také na tvorbu letáků či pro­pa­gačních mate­ri­álů nebo třeba do webových stránek.


Tagul: pra­covní pro­středí a práce v něm
Slova, která tvoří tag cloud, je možné načíst z webových stránek nebo je vklá­dat přímo do gene­rá­toru. Po jejich načtení je možné jejich manuální úprava.

Dále je při tvorbě těchto tag cloudů k dis­po­zici velký výběr růz­ných nasta­vení — například velikost a styl písma, rych­lost ani­mace nebo barevnost mraku. Jednot­livá slova je možné pře­tvo­řit ve funkční odkazy, které vedou na auto­rem pře­dem určenou webovou stránku.

Vytvo­řený mrak je poté možné pomocí kódu vložit do webové stránky nebo si ho stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu PNG či SVG (for­mát vek­to­rové grafiky).


Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace je nutné zadat uživa­tel­ské jméno a e-​mail, na který Vám okamžitě při­jde heslo, pomocí kte­rého se při­hlá­síte.

Můžete se také při­hlá­sit pomocí účtů ve služ­bách Google, Face­book, Twit­ter, Flickr, OpenID a další.


V čem je Tagul jiný, než jemu podobné nástroje?
Naroz­díl od Wor­dle umožňuje Tagul uklá­dat vytvo­řené tag cloudy přímo do počí­tače, a to v růz­ných for­má­tech. Další roz­díl je v tom, že Tagul umožňuje slova vysázet do něja­kého uživa­te­lem vybraného tvaru (hvězda, kolečko, čtve­rec, atd.).

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Tagul je zcela zdarma.

Tagul v bodech

  • umí vytvá­řet tag clouds (mraky slov)
  • offline uložení v růz­ných for­má­tech do počítače
  • mraky je možné sázet do vybraných tvarů
Název Tagul
WWW http://​tagul​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy