Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Visual​.ly

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Jste fanda do info­grafik? Zají­mají vás? Chcete sle­dovat kde, kdo a kdy pub­li­koval něja­kou novou? Tak vyu­žívejte slu­žeb Visually! Pokud něja­kou info­grafiku hle­dáte, je velmi prav­dě­po­dobné, že bude zrovna tam!

K čemu Visually je a na co jej můžete pou­žít?
Visually je bez­platný online nástroj, který slouží jako uložiště info­grafik. Můžete si sem nahrát vlastní info­grafiku a zís­kat tak pub­likum a zají­mavou zpětnou vazbu.

Kromě toho sem můžete zajít vždy, když něja­kou info­grafiku hle­dáte, když se chcete inspi­rovat nebo pokud prostě nemáte co dělat.

Visually: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je úplně snadná. Ihned po regis­traci buď kliknete na růžové tla­čítko „Sub­mit“ vpravo nahoře a nahrajete vlastní obsah nebo začnete obsah Visually pro­cházet. Můžete si zatrh­nout témata, která vás zají­mají a také sle­dovat uživa­tele, kteří nahrávají pro vás relevantní obsah. Díky tomu bude Visually vědět, jaké info­grafiky vám má zob­razovat.

Nahrané info­grafiky můžete také komen­tovat a poho­dlně sdí­let do soci­álních sítí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete pouze pro­cházet nahrané info­grafiky, regis­trovat se nemusíte.

Pakliže ale chcete vlastní info­grafiky nahrávat nebo si nechat zob­razovat ty nej­re­levantnější pro vás, regis­trovat se musíte. Visually chce znát vaše uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Visually v bodech

  • uložiště info­grafik
  • pro zábavu i vzdělávání
  • zcela zdarma
  • pro nahrávání obsahu nutná registrace
Název Visually
WWW http://​visual​.ly
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy