Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Lumzy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Lumzy je online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet funkční návrhy webových stránek nebo aplikací! Vše přímo v pro­hlížeči, žádné zby­tečné složitosti.

K čemu Lumzy je a na co jej můžete pou­žít?
Lumzy je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření návrhů (dokonce funkčních pro­to­typů) webových stránek nebo aplikací přímo v okně vašeho prohlížeče.

Díky tomu, že spolu můžete jednot­livé prvky pro­vazovat a při­su­zovat, jaká akce bude po kliknutí na ně násle­dovat, lze vytvo­řit opravdu komplexní a v praxi vyu­ži­telný návrh.

Návrh také můžete poho­dlně sdí­let pomocí URL adresy a spo­lu­pra­covat na něm s kolegy a kama­rády nebo ho takto ukazovat vašim zákaz­níkům! Tvorba webů nebo aplikací nikdy nebyla tak snadná i zábavná.

Lumzy: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro nastar­tování práce jedno­duše ihned na úvodní stránce kliknete na „Launch now“ a jste v edi­toru, který je vytvo­řený v Adobe Flash. Edi­tor je poměrně složitý, nabízí velké množ­ství funkcí včetně simulace vašich stránek, kdy si můžete vyzkou­šet reálnou práci v nich. Proto je vhodné si edi­tor pře­dem pro­jít a pro­zkou­mat, než v něm budete chtít tvo­řit něco „naostro“.

Jakmile jste v edi­toru, můžete začít pra­covat! Nejprve v horním menu kliknete na prázdnou stránku a vytvo­říte tak nový pro­jekt, který nějak pojmenujete.

Na levé straně vybí­ráte jednot­livé prvky, ze kte­rých posklá­dáte svůj návrh. Najdete zde vše, co k tvorbě potře­bujete. Pro rych­lejší práci v nich lze i vyhle­dávat. Každý prvek, který na plátno pře­táh­nete, je možné dále edi­tovat (velikost, umís­tění, barva, písmo) a také při­dávat akce. Tedy to, co má daný prvek dělat. Například, že po kliknutí vás zavede na jinou stránku, otevře vyska­kovací okno a tak podobně.

Pokud nenavr­hujete jednu sta­tickou stránku, budete patrně potře­bovat více­strán­kový pro­jekt. Nové stránky při­dáváte v dolním menu. Opět ji nějak výstižně pojmenujete. Prvky na strán­kách můžete vzá­jemně pro­vazovat mezi sebou (po kliku na tla­čítko na první stránce se dostanete na další).

Lumzy umožňuje i spo­lu­práci! Pokud chcete s kolegy přímo tvo­řit, musíte zadat jejich jméno a e-​mailovou adresu nebo svůj pro­jekt pomocí URL adresy sdí­líte svým kolegům a zákaz­níkům. V tomto případě mohou pouze komen­tovat a při­po­mín­kovat. Pro­jekt uklá­dáte přímo do Lumzy a pak k němu při­stu­pujete odkudkoli zadáním při­hlašova­cích údajů. Pokud si chcete něco uložit na svůj disk, můžete si celý pro­jekt uložit ve for­mátu PDF nebo JPG.

Regis­trace a její pod­mínky
„Hrát“ si v edi­toru můžete bez regis­trace, ale pokud chcete své dílo uklá­dat nebo ho sdí­let, regis­trovat se musíte. Zadáváte e-​mailovou adresu, jméno a zemi. Heslo pro při­hlá­šení vám při­jde na zadaný e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Lumzy v bodech

  • online tvorba funkčních prototypů
  • zcela zdarma, nutná registrace
  • pro­fe­si­o­na­lita v okně prohlížeče
  • možnost sdí­let a upravovat s kolegy
Název Lumzy
WWW http://​www​.lumzy​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy