Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Smore

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vytvo­řit doopravdy při­taž­livý pro­pa­gační letá­ček? Nebo rovnou webovou stránku, která je skvěle vyře­šená po grafické i obsahové stránce? Nemu­síte k tomu umět dělat s grafikou. Ani rozu­mět tvorbě webových stránek. Smore je super věc, čtete dále!

K čemu Smore je a na co jej můžete pou­žít?
Smore je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet graficky velmi při­taž­livé a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící letáčky, které můžete klidně umís­tit na vlastní doménu a mít z nich osobní webové stránky.

Pokud pořá­dáte něja­kou akci, je super nápad dát o tom vědět a při­lá­kat tak pozornost pub­lika. A téměř nic vám neu­dělá takovou službu, jako super vypa­da­jící a snadno se šířící online letá­ček. Vše se nachází na strán­kách Smore, vy prostě v edi­toru jen naklikáte obsah a můžete s tím vyrazit osl­ňovat!

Smore: pra­covní pro­středí a práce v něm
Smore dbá na jedno­duchost. Po při­hlá­šení kliknete na oranžové tla­čítko „Start a new flyer“ a okamžitě se dostáváte do edi­toru. Z nabídky si vybe­rete, co přesně chcete pro­pa­go­vat — udá­lost, pro­dukt, osobu, službu… nebo také něco úplně jiného, vašeho vlast­ního. A pak už jen doplňujete infor­mace do předpři­pra­vených polí­ček (která jsou také volně edi­tova­telná). Leták naplňujete tex­tem, obrázky, videem, udá­lostmi, vizit­kami, odkazy i audiem. Všechno si posklá­dáte podle chuti. Měnit samo­zřejmě můžete i vizuální nasta­vení jako pozadí, barvy i písma.

Jakmile to máte naa­ranžované podle svých před­stav, můžete si nastavit, zda je možné leták komen­tovat či zda umožníte sdí­lení do soci­álních sítí pomocí iko­nek. Nastavíte sou­kromí nebo třeba i vyu­ži­jete možnost sle­dovat leták přes Google Analy­tics! A tím jste v pod­statě hotovi — můžete leták roze­slat do soci­álních sítí nebo ho pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Také můžete pou­žít vlastní doménu a z letáčku si udě­lat klidně osobní stránku!

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Zadáváte jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete i pomocí svého účtu na soci­ální síti Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Smore v bodech

  • online tvorba letáčků
  • jedno­duchý edi­tor, parádní výsledky
  • kompletně zdarma, nutná registrace
Název Smore
WWW http://​www​.smore​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy