Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Moqups

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Moqups je tvo­řítko wirefra­mes (drá­těných modelů) webových stránek přímo ve vašem pro­hlížeči. Můžete v něm dokonce vytvo­řit funkční pro­to­typ, jelikož umožňuje jednot­livé stránky pro­vázat a následně se podívat, jak to bude celé dohro­mady fungovat.

K čemu Moqups je a na co jej můžete pou­žít?
Moqups je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření návrhů webových stránek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Vždycky než začnete tvo­řit webovky, je nej­lepší udě­lat si návrh. A to i v tom případě, že vám je má tvo­řit někdo jiný.

Nejenže si utří­díte myš­lenky (a oče­kávání), ale budete schopni tvůrci webu jasně ukázat, co vlastně chcete. A on vám pak zase bude moct ukázat finální návrh před­tím, než se pustí do tvory webu doopravdy.

Moqups: pra­covní pro­středí a práce v něm
Prak­ticky ihned se dostanete přímo do edi­toru, ve kte­rém návrhy tvo­říte. Na levé straně se nachází nabídka jednot­livých kompo­nent („Sten­cils“), ze kte­rých návrhy budujete. V případě, že vám v nabídce něco schází, si můžete nahrát vlastní obrázek. Jednot­livé prvky lze samo­zřejmě edi­tovat. V horním menu můžete při­dávat další stránky a vzá­jemně je pak mezi sebou pro­vazovat. V horním menu také najdete tla­čítka umožňu­jící nasta­vení velikosti stránek a spouš­tě­jící náhled funkčnosti stránek.

Když jste s prací hotovi, pro­jekt uložíte a pomocí URL adresy nebo e-​mailu ho ukazujete svým zákaz­níkům či kolegům. Pro­jekt si také můžete uložit do počí­tače ve for­mátu PDF nebo PNG.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud si chcete jen tak kli­kat v edi­toru, regis­trovat se nemu­síte. Jakmile chcete své dílo sdí­let, uklá­dat nebo expor­tovat, je regis­trace nutná. Zadáváte pouze e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Moqups v bodech

  • online tvo­řítko návrhů webových stránek
  • možnost jednot­livé stránky provazovat
  • jedno­duchý, návodný editor
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Moqups
WWW http://​moqups​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy