Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Creately

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Cre­a­tely je online nástroj, který vám pomocí vymakaného edi­toru umožňuje vytvá­řet dia­gramy. Ale ne jen tak ledajaké! Klidně v něm můžete navr­hovat aplikace či webové stránky nebo vývo­jové či Vennovy dia­gramy! Cre­a­tely je téměř univerzální!

K čemu Cre­a­tely je a na co jej můžete pou­žít?
Cre­a­tely je v základní verzi bez­platný online nástroj, který umožňuje vytvá­řet roz­ličné diagramy.

Vytvo­říte s ním wireframe pro vaše webové stránky, myš­len­kovou mapu nebo vývo­jové dia­gramy. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. A pokud vám to nestačí, můžete si kou­pit i desk­to­po­vou verzi!

Cre­a­tely: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s Cre­a­tely je poměrně intui­tivní a pokud již máte nějaké zku­šenosti s tvor­bou dia­gramů v digi­tálním světě, neměli byste mít žádné výraz­nější pro­blémy. Je však vhodné si nástroj nejprve nastu­dovat a pro­kli­kat, než v něm budete doopravdy tvo­řit.

Po vstupu do vlast­ního edi­toru máte na levé straně seznam vašich složek (pro­jektů) s jednot­livými doku­menty. Buď si založíte nový pro­jekt nebo můžete pra­covat v již před­defi­novaném. Vložíte do něj nový doku­ment (zelené tla­čítko vpravo nahoře), u kte­rého zvo­líte, jakou podobu bude mít. Může se jednat například o Vennův dia­gram, drá­těný model (wireframe), myš­len­kovou mapu, UML, SWOT, ERD, TQM, vývo­jový dia­gram, srovnávací dia­gram a tak dále. V nabídce je celkem 42 možností. U každé si pak vybe­rete, zda chcete začínat s předpři­pra­venou šablo­nou nebo s prázdnou pra­covní plo­chou. Dále dia­gram pojmenujete a můžete se pus­tit do tvo­ření.

Na levé straně jsou objekty, které poklá­dáte na pra­covní plo­chu a dále je edi­tujete. Přesně podle potřeby pomocí nich vytvá­říte výsledný dia­gram. Na pravé straně se nachází svislé menu, pomocí kte­rého můžete dia­gram upravovat, opat­řit ho poznám­kami, sdí­let ho kolegům, vklá­dat ho do webových stránek nebo ho sdí­let do soci­álních sítí. Horní horizon­tální menu pak „kla­sicky“ slouží pro impor­tování, uklá­dání, oteví­rání i vytvá­ření nových dia­gramů a pro základní práci s vaším dia­gra­mem (kroky zpět, vpřed, kopí­rování, atd.).

Výsledné dílo si i v nepla­cené verzi lze uložit do počí­tače, a to ve for­mátu PNG, JPG nebo PDF.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Twit­ter, Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Cre­a­tely má v nabídce celkem 5 verzí. První z nich je zdarma, ale je hodně ome­zená. Umožňuje vytvo­řit pouze 5 dia­gramů, jeden pro­jekt a spo­lu­pra­covat můžete s maxi­málně 3 kolegy. Pokud chcete nástroj pou­žívat čast­ěji nebo pro­fe­si­o­nálně, měli byste si kou­pit pla­cenou verzi. První z nich je Per­so­nal za $5 měsíčně a je, stejně jako zdarma verze, pouze pro jednoho uživa­tele. Nicméně nijak neli­mi­tuje tvorbu dia­gramů ani pro­jektů a spo­lu­pra­covat můžete až s 5 kolegy na dia­gram. Další pla­cené verze pře­stávají limi­tovat i spo­lu­pra­covníky a liší se pře­devším počtem uživa­telů na daný účet.

V nabídce je i desk­to­pová verze za $75, která je dostupná pro ope­rační sys­témy Win­dows, Linux i Mac.

Cre­a­tely v bodech

  • online tvorba diagramů
  • široká možnost tvorby diagramů
  • intui­tivní editor
  • nutná regis­trace, základní verze zdarma, 4 pla­cené plány
Název Cre­a­tely
WWW http://​cre​a​tely​.com
Cena Zdarma /​$5 /​$25 /​$45 /​$75
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy