Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

HotGloo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Nebo si je chcete nechat někým vytvo­řit? V obou přípa­dech budete mistři, když před­tím vytvo­říte jejich wireframe (neboli „drá­těný model“). Zkrátka první návrh nane­čisto, který vám umožní si utří­dit své poža­davky, oče­kávání i samotnou funkčnost a pou­ži­telnost. Není to nic těžkého. Celé si to naklikáte.

K čemu HotGloo je a na co jej můžete pou­žít?
HotGloo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je určený pro tvorbu wirefra­mes (neboli „drá­těných modelů“) přímo v okně vašeho prohlížeče.

Pokud se chys­táte dělat webovky, je to ide­ální nástroj, který pomůže s utří­děním myš­lenek i nápadů a zároveň vám ukáže, jestli váš super návrh nemá nějaké mou­chy v (nejen v) pou­ži­telnosti!

HotGloo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při prvním při­hlá­šení se HotGloo s ničím nezdržuje a nechá vás ihned vytvo­řit váš první pro­jekt. Pojmenujete, vytvo­říte a otevřete ho. A jste v edi­toru. Ten je vytvo­řen v Adobre Flash, takže rych­lost práce v něm je závislá na výkonu vašeho počí­tače. Horní horizon­tální menu je „kla­sické“ (známé z nej­růz­nějších edi­torů) a obsahuje tla­čítka pro kroky zpět i před, pro kopí­rování, vyjmutí, uložení a tak dále. Pravé ver­tikální menu je roz­dě­leno na dvě části. V horní části ukazuje jednot­livé stránky, které jste vytvo­řili a které můžete edi­tovat a ve spodní části se nachází jednot­livé tvary a objekty, kte­rými wireframe doopravdy tvo­říte. Tvorba je velmi snadná. Pomocí myši jednot­livé prvnky pře­táh­nete na pra­covní plo­chu, kde je můžete dále edi­tovat do chtěné podoby.

Svůj pro­jekt můžete sdí­let s kolegy. Buď ho můžou přímo edi­tovat a nebo se na něj jen dívat. Bohu­žel toto nefunguje v základní (zdarma) verzi, kde může být pouze 1 uživa­tel a 1 pro­jekt (o pouhých 5 strán­kách).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. HotGloo potře­buje znát vaše uživa­tel­ské jméno nebo tedy název vaší sub­do­mény, pro­tože každý HotGloo účet má vlastní webovou adresu.

Uživa­tel­ské jméno je tedy to, co se bude nacházet před „.hotgloo​.com“. Dále váš e-​mail, heslo a reálné jméno. Poté musíte kliknout na odkaz, který při­jde na vámi zadanou e-​mailovou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Je však hodně ome­zená. Pra­covat může jen 1 uživa­tel na 1 pro­jektu, který je tvo­řený maxi­málně 5 stránkami.

Pokud tedy chcete HotGloo pou­žívat pro­fe­si­o­nálněji, je vhodné si zakou­pit jednu ze 4 nabízených pla­cených verzí. První z nich je Solo (1 pro­jekt, 2 uživa­telé za $7 měsíčně). Dalšími jsou Small (2 pro­jekty, 10 uživa­telů, archivace pro­jektů, účtu, lepší zabez­pe­čení za $14 měsíčně), Team (5 pro­jektů, neli­mi­tované množ­ství uživa­telů, archivace pro­jektů, účtu, lepší zabez­pe­čení za $28 měsíčně) a Enterprise (neli­mi­tované množ­ství pro­jektů, neli­mi­tované množ­ství uživa­telů, archivace pro­jektů, účtu, lepší zabez­pe­čení za $54 měsíčně).

HotGloo v bodech

  • online tvo­řítko wireframes
  • pří­jemný a na ovlá­dání snadný editor
  • základní verze zdarma, na výběr ze 4 placených
  • nutná regis­trace
Název HotGloo
WWW http://​www​.hotgloo​.com/
Cena Zdarma /​$7 /​$14 /​$28 /​$54
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy