Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Wireframe​.cc

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi mini­ma­lis­tické nástroje, jejichž funkčnost není nijak megalo­man­sky ohro­mu­jící, ale zato jsou velmi jedno­duché a jejich pou­žití nesku­tečně rychlé a poho­dlné? Tak to si zami­lu­jete Wireframe​.cc — tvo­řítko wireframů (drá­těných modelů) pro webové stránky i jejich mobilní verze.

K čemu Wireframe​.cc je a na co jej můžete pou­žít?
Wireframe​.cc je bez­platný online nástroj, který slouží pro tvorbu wirefra­mes (drá­těných modelů) webových stránek i mobilních aplikací.

Neče­kejte žádný složitý edi­tor s množ­stvím nepo­třebných a často matou­cích funkcí. Jedná se o naprosto mini­ma­lis­tické udě­látko, ve kte­rém si webové stránky načrtne naprosto každý!

Wireframe​.cc: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je poho­dlná, rychlá a návodná. Ihned si můžete naje­tím kurzoru myši do levého horního rohu zvo­lit, jestli budete vytvá­řet návrh webové stránky nebo její mobilní verzi. Tahem myši po pra­covní ploše vklá­dáte jednot­livé prvky. Nejdříve tedy myší ozna­číte pro­stor a poté vybe­rete, co se v něm má nacházet (obrázek, text, tvar, seznam a tak dále). Každý takto vložený objekt můžete oko­men­tovat, takže se budoucí „čtenáři“ ve vaší práci neztratí. Každý objekt může být edi­tován a nebo změněn v nějaký jiný!

Svůj pro­to­typ si můžete uložit přímo do Wireframe​.cc a sdí­let ho (a spo­lu­pra­covat na něm) s kolegy! Při uložení je vám totiž vygene­rována URL adresa, kte­rou jim jen pošlete.

Uložena zůstává však pouze poslední verze. To zna­mená, že spo­lu­práce v reálném čase (para­lelně) není možná a musíte s kolegy upravovat návrh postupně (séri­ově).

Regis­trace a její pod­mínky
Nic jako regis­trace nee­xis­tuje. Prostě při­jdete a tvo­říte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Wireframe​.cc v bodech

  • tvo­řítko wireframů pro webovky i mobilní aplikace
  • nesku­tečně jedno­duché a pohodlné
  • možnost spo­lu­práce s kolegy
  • zcela zdarma, bez registrace
Název Wireframe​.cc
WWW http://​wireframe​.cc/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nee­xis­tuje
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy