Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Poste­rous Spaces

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete s okolním interne­tem sdí­let svoje fotky, videa, zážitky, pří­běhy či přání? A nemuset to všechno vytvá­řet sám, ale s pomocí kama­rádů, kolegů i rodiny? Slovo „blog“ už je zasta­ralé. Máme totiž Poste­rous Spaces!

K čemu Poste­rous Spa­ces je a na co jej můžete pou­žít?
Poste­rous Spa­ces je bez­platný online nástroj, který slouží k pub­li­kování. Zkrá­ceně: jde o blog s při­danou hodno­tou a lepšími možnostmi vyu­žití! Můžete s oko­lím sdí­let fotky, videa, zvuky, doku­menty i prostý text. Navíc můžete určit další osoby, které mohou tento pro­stor spravovat s vámi a psát své pří­spěvky.

Bohu­žel tato služba bude k 30. dubnu 2013 (ofi­ci­ální blog) zasta­vena. Nemá tedy smysl nový blog zaklá­dat. Pokud blog na Poste­rous již máte, je vhodné si jej zálo­hovat a následně vaše data impor­tovat do jiné služby (např. Wor­dPress, Squa­re­space) pomocí podrobných návodů, které jsou v ofi­ci­ální zprávě zmíněny.

Poste­rous Spa­ces: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá a intui­tivní. Ihned po prvním při­hlá­šení můžete začít s psaním pří­spěvků. To pro­bíhá ve velmi pře­hledném edi­toru, který funguje velmi obdobně, jako jakýko­liv jiný tex­tový pro­ce­sor. Rovněž umožňuje do vašeho pří­spěvku nahrávat sou­bory přímo z vašeho počí­tače (foto­grafie, hudba, video, doku­menty, …). Hotovému pří­spěvku můžete při­dat tagy, nastavit sou­kromí i čas pub­li­kování. Navíc můžete při­dávat osoby (členy), kteří tento blog spravují (nebo na něm jen pub­li­kují) spolu s vámi.

Samo­zřej­mostí je ode­sí­lání nových pří­spěvků i pomocí e-​mailu. Pokud jste hraví, jistě vás zaujme obrov­ské množ­ství nabízených šablon vzhledu. Trvá opravdu dlouho, než si je všechny pro­hlédnete a vybe­rete si tu prav­dou. A pokud chcete mít své Space na vlastní doméně, není to vůbec pro­blém. Výho­dou je, že na jednu regis­traci lze vlastnit hned něko­lik online pro­storů. Díky tomu od sebe pře­hledně oddě­líte práci i zábavu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte e-​mailovou adresu, heslo a uživa­tel­ské jméno. Poté můžete s nástro­jem začít pra­covat, ale neza­po­meňte poz­ději vybrat svoji e-​mailovou schránku a kliknout na ově­řovací odkaz, který vám Poste­rous Spa­ces poslal.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Poste­rous Spa­ces v bodech

  • blogo­vací platforma
  • možnost spo­lu­pra­covat a vytvá­řet obsah s ostatními
  • jedno­duchost, intui­tivní ovládání
  • sle­dování zají­mavých blogů ostat­ních uživatelů
  • na výběr mnoho růz­ných šablon vzhledu
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Poste­rous Spaces
WWW http://​poste​rous​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy