Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Twitter

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Twit­ter je online zdarma nástroj. Jedná se o soci­ální síť a mik­rob­logo­vací sys­tém v jednom. Po regis­traci umožňuje uživa­te­lům zve­řej­ňovat krátké pří­spěvky o maxi­mální délce 140 znaků, také sle­dovat (follow) jiné uživa­tele a rea­go­vat na ně.

K čemu Twit­ter je a na co jej můžete pou­žít?
Twit­ter je soci­ální síť a mik­rob­log v jednom. Jedná se o nejpo­pulárnější mik­rob­logo­vací sys­tém na světě. Twit­ter slouží k ode­sí­lání krát­kých zpráv (o maxi­mální délce 140 znaků) všem, kteří vás sle­dují.

Twit­ter: pra­covní pro­středí a práce v něm
Výho­dou Twit­teru je, že si můžete vybrat, jestli budete jen pasivně sle­dovat ostatní bloggery nebo zdali budete sami při­spívat. Pokud se roz­hodnete být pasivní, pouze si vyhle­dáte takové aktivní uživa­tele Twit­teru, kteří vás zají­mají („chcete je číst“) a poté je sle­dujete (follow). Každý jejich nový pří­spě­vek se pak objeví na vaší hlavní stránce. Na každý takovýto pří­spě­vek můžete následně rea­go­vat.

Pokud se roz­hodnete být aktivním uživa­te­lem, je každý váš pří­spě­vek (neboli tweet) ome­zen na 140 znaků, které se po ode­slání zob­razují na pro­fi­lech všech, kteří vás sle­dují. Můžete povo­lit čtení svých tweetů pouze svým přá­te­lům (uživa­te­lům, které sámi určíte) nebo všem – což je nasta­veno jako výchozí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání Twit­teru je nutné se regis­trovat. Do regis­trace zadáváte pouze jméno, e-​mail a heslo.

Komu je Twit­ter určen?
Možnos­tem vyu­žití Twit­teru se nekla­dou meze – lze jej vyu­žívat v oblas­tech vzdě­lávání, poli­tiky, žurna­lis­tiky, pro­pa­gace a reklamy nebo zábavy a sdí­lení osobních infor­mací.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Twit­ter je zcela zdarma. Musíte se jen regis­trovat.

Twit­ter v bodech

  • mik­rob­log
  • ome­zená délka zprávy — 140 znaků
  • pro­pa­gace
  • inter­akce s ostat­ními uživateli
Název Twit­ter
WWW http://​twit​ter​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy