Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Issuu

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­fe­si­o­nální pub­li­kační platforma pro vaše doku­menty! News­let­tery, pre­zen­tace, magazíny, letáčky, stu­dijní mate­ri­ály, veš­kerá pro­pa­gace na jednom místě. Snadno pří­stupné, snadno sdí­li­telné. Tak na co ještě čekáte?

K čemu Issuu je a na co jej můžete pou­žít?
Issuu je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k pub­likaci doku­mentů (ať už se jedná o magazíny, letáčky, články, news­let­tery nebo coko­liv dalšího). Výho­dou je, že máte všechny mate­ri­ály, které se vztahují k vašemu pro­jektu (firmě, knihovně, osobě) na jednom místě a můžete na ně odkazovat a sdí­let je do celého internetu.

Pokud žádný obsah nahrávat nechcete, nezna­mená to, že vám Issuu k ničemu není. Vyu­ži­jete ho také! K vlastní inspi­raci a vzdě­lávání i zábavě, pro­tože můžete pro­cházet již nahraný obsah.

Issuu: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná. Pro nahrání nového obsahu kliknete na modré tla­čítko Upload vpravo nahoře a pokra­čujete nahráním vlast­ního doku­mentu. Buď přímo z vašeho počí­tače nebo na něj odkážete URL adre­sou. Následně napí­šete jméno doku­mentu, jeho krátký popi­sek a uve­dení typu doku­mentu. Obo­ha­títe to tagy či webovou stránkou. Násle­duje zařazení do některé z před­defi­novaných katego­rií (ces­tování, sport, tech­no­logie, auto­mo­bily, pří­roda, zábava a tak dále). Uvá­díte i jazyk pub­likace a cílové pub­likum (svě­ta­díl nebo konkrétní stát). Zbývá zadat sou­kromí (zda jde o veřejný nebo sou­kromý doku­ment) a nastavit para­me­try sdí­lení (komen­táře, hodno­cení a možnost uklá­dání do počí­tače).

Nahrané doku­menty (nejen ty vaše!) pak můžete poho­dlně sdí­let, pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek a pokud je to povo­lené, tak i komen­tovat, hodno­tit nebo stahovat a uklá­dat do svého počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro aktivní pou­žívání (nahrávání obsahu) se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Poté už zbývá jen potvr­dit regis­traci kliknu­tím na odkaz, který vám při­šel do zadané e-​mailové schránky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je však ome­zená. Můžete nahrát pouze 1GB dat a vaše pub­likace mohou být zob­razeny maxi­málně do 1TB. To zna­mená, že každé zob­razení pub­likace zna­mená ode­slání něja­kých dat z Issuu a právě těchto dat může být pouze 1TB.

Pokud se tedy chys­táte hodně nahrávat nebo počí­táte s tím, že si vaše doku­menty bude pro­hlížet velké množ­ství lidí, můžete si poří­dit verzi Pro za $19 měsíčně. Zís­káte tak Issuu bez reklam, bez ome­zení zob­razování a 15GB úložného pro­storu pro své pub­likace.

Issuu v bodech

  • platforma pro pub­li­kování dokumentů
  • líbivý způ­sob zob­razování nahraného obsahu
  • sdí­lení, vklá­dání, hodno­cení a komen­tování nahraného obsahu
  • můžete pro­cházet obrov­ské množ­ství již nahraného materiálu
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Issuu
WWW http://​issuu​.com/
Cena Zdarma /​$19
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy