Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Tiki-​Toki

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si vytvo­řit krásnou časovou osu? Tiki-​Toki to umí přímo učebni­cově! Jedná se totiž o bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních časových os (takzvaných „timelines“).

K čemu Tiki-​Toki je a na co jej můžete pou­žít?
Tiki-​Toki je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních časových os (takzvaných „time­li­nes“). Abyste mohli začít tvo­řit, musíte se nejprve regis­trovat. Stačí zadat uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Ihned poté již můžete začít s nástro­jem pra­covat a vytvo­řit vlastní časovou osu.

Tiki-​Toki se skvěle hodí při stu­diu (pře­devším his­to­rie), můžete ho vyu­žít i jako pre­zen­tační nástroj. Může to být váš osobní dení­ček nebo s ním můžete vytvá­řet živo­topisy zají­mavých osobností nebo své vlastní rodiny. Kre­a­tivitě se meze nekla­dou.

Tiki-​Toki: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vytvo­řit časovou osu je velmi snadné. Vlastní tvorba pro­bíhá tak, že novou osu pojmenujete a zadáte počá­teční a kon­cové datum. Nahrajete úvodní obrázek a obrázek na pozadí. Vybe­rete barvy a při­dáte popis a před­sta­vení vaší časové osy.

Obrázky lze vklá­dat buď pří­mou URL adre­sou, na které se obrázek nachází nebo pomocí služby Flickr. Obrázky nelze tedy není možné přímo z počí­tače. Pokud chcete vložit vlastní obrázek, musíte ho nejprve zpřístupnit veřejně na internetu, a to pomocí vlast­ního serveru, Flickru či jiné služby, která umožní nahrání obrázků. Jestli však nechcete vklá­dat vlastní obrázky, můžete jedno­duše rovnou pro­hle­dávát Flickr a vybí­rat vhodné obrázky, které pak do časové osy vložíte. Totéž platí pro videa i audia. Pokud chcete vklá­dat vlastní, musíte je nejprve někam nahrát. Buď na vlastní server nebo vyu­žít slu­žeb Youtube či Vimeo.

Poté vše uložíte a je vytvo­řena samotná osa, na kte­rou při­dáváte jednot­livé udá­losti. Vpravo nahoře v menu vybe­rete „Cre­ate new story“ a vybe­rete den, kdy k udá­losti došlo. Při­dáte její název, popis a také délku trvání. Můžete k ní při­dat i obrázek, audio nebo video. Vše můžete při­dávat buď pomocí přímé URL adresy, kde se daný obrázek/​audio/​video nachází nebo opět vyu­ži­jete služby jiných nástrojů (Flickr, Youtube, Vimeo).

Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace musíte zadat uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Komu je Tiki-​Toki určen?
Tiki-​Toki se skvěle hodí při stu­diu. Proto také nabízí možnost „Edu“ verze, která je určena pro uči­tele a jejich stu­denty. Více infor­mací se můžete dozvě­dět na obrázku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
První „Free account“ je zcela zdarma, je v něm ovšem možné vytvo­řit pouze jedi­nou časovou osu. Druhým typem je „Bronze“, za cenu $5 měsíčně, který umožňuje vytvo­řit až 5 časových os, sku­pi­nové edi­tování (spo­lu­práce více lidi), možnost vklá­dat osy pomocí jedno­duchého kódu do webových stránek, absenci reklam a samo­zřejmě všechny funkce „Free account“.Třetí je typ „Silver“, který stojí $20 měsíčně a umožňuje vytvo­ření až 25 časových os a samo­zřejmě vše to, co umožňuje „Bronze“. Posledním typem je „Tea­cher“, který stojí $100 ročně a jedná se o sou­bor 51 účtů – jeden „Silver“ účet pro uči­tele a 50Bronze“ účtů pro studenty.Tiki-Toki nabízí celkem 4 typy účtů.

Tiki-​Toki v bodech

  • nástroj pro tvorbu časových os
  • mul­ti­me­di­ální obsah
  • krásné grafické zpracování
  • něko­lik typů účtů, dokonce i spe­ci­ální pro pedagogy
Název Tiki-​Toki
WWW http://​www​.tiki​-toki​.com/
Cena Zdarma /​$5/​$20/​$100
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy