Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Vizua​lize​.me

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Psané živo­topisy jsou nuda. Chcete oslnit? Pře­kvapte s Vizua​lize​.me! Vytvoří vám info­grafiku přímo o vás. Musíte mu jen věnovat data a následně už se stačí jen chlu­bit pro­fe­si­o­nálním (a vizuálně při­taž­livým) živo­topi­sem v grafické podobě!

K čemu Vizua​lize​.me je a na co jej můžete pou­žít?
Vizua​lize​.me je bez­platný online nástroj, který vám umožní vytvo­řit si živo­topis ve formě infografiky.

Info­grafiky teď prostě frčí, takže proč na výbě­rovém řízení neo­slnit? Všechno se děje samo, instantně. Vy musíte pouze dodat data o sobě a vybrat si písmo, barvičky a styl.

Vizua​lize​.me: pra­covní pro­středí a práce v něm
K vytvo­ření osobní info­grafiky vedou 3 snadné kroky: vložení dat, jejich vizuální úprava a následné sdí­lení! Nic těžkého.

Do dat o vás vklá­dáte kromě základních údajů, jako je jméno a titul, také pra­covní zku­šenosti (pozici, název spo­lečnosti a časový úsek), vzdě­lání, URL odkazy, dovednosti, zájmy, jazyky nebo zís­kaná ocenění. Následně si vybe­rete jedno z 6 nabízených témat vzhledu, které si upravíte podle sebe (barvy, písmo, pozadí). A je hotovo!

Vytvo­řenou info­grafiku poté můžete sdí­let po internetu nebo si ji uložit do počí­tače ve for­mátu PDF.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Linke­dIn.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Vizua​lize​.me v bodech

  • živo­topis for­mou infografiky
  • 6 šablon vzhledu s možností úprav
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Vizua​lize​.me
WWW http://​vizua​lize​.me/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy