Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Scoop​.it

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Infor­mace a jejich zdroje na jednom místě — sdí­lejte zna­losti na jakéko­liv téma poutavou a zábavnou for­mou. Nene­chejte zají­mavosti jen tak odcházet a zani­kat. Zasaďte je do Scoop​.it a nechte je kvést v pře­hledné magazíny!

K čemu Scoop​.it je a na co jej můžete pou­žít?
Scoop​.it je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží ke správě a sdí­lení zdrojů. Jedná se pro prolnutí zálož­kova­cího (bookmarkingo­vého) nástroje s nástro­jem na tvorbu magazínů. Vytvo­říte si totiž nějaké téma (magazín), do kte­rého vklá­dáte relevantní obsah. Vzniká tak pro­stor, ve kte­rém ve vizuálně pří­jemné podobě hro­ma­díte odkazy. Zatímco „kla­sické“ zálož­kovací nástroje (jako například Diigo nebo Deli­ci­ous) jsou určeny pri­márně pro vás osobně, Scoop​.it je určen pro vaše pub­likum.

Scoop​.it: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba nového tématu (magazínu, shluku relevant­ních zdrojů) pro­bíhá násle­dovně: začínáte kliknu­tím na modré tla­čítko „Cre­ate a topic“ a pokra­čujete jeho pojmenováním, krát­kým popis­kem, výbě­rem jazyka (čeština je možná) a ota­go­váním. Násle­duje pře­tažení zálož­kova­cího tla­čítka do lišky vašeho pro­hlížeče, pomocí kte­rého sbí­ráte obsah do svého magazínu. Druhým způ­so­bem, jak zís­kávat obsah, je pomocí návrhů. Od samotného Scoop​.it nebo přímo od vašich čtenářů.

Jakmile se tedy nacházíte na stránce, kte­rou chcete do svého magazínu při­dat, kliknete na tla­čítko, které jste si pře­táhli do lišty v pro­hlížeči. Pokud máte více magazínů, vybe­rete, do kte­rého chcete stránku při­dat a následně zvo­líte náhle­dový obrázek, popi­sek a tagy. Dopo­ru­čené zdroje (ať už od Scoop​.it nebo od ostat­ních uživa­telů) se vám zob­razují v nabídce a je jen na vás, jestli je při­dáte nebo ne.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud si chcete pouze pro­cházet výtvory ostat­ních, regis­trovat se nemu­síte. Pro aktivní tvorbu je regis­trace nutná. Při­hlá­sit se můžete pomocí svého účtu na soci­álních sítích Face­book, Twit­ter nebo Linke­dIn.

Jestliže ani u jedné z nich účet nemáte, regis­trujete se pomocí jména, e-​mailové adresy a hesla. Poté musíte počkat na potvrzovací e-​mail, který vám bude zaslán do zadané schránky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Tato Free verze je pro osobní potřeby zcela dosta­ču­jící, umožňuje však vytvo­řit pouze 5 magazínů (témat, stránek). První pla­cenou je verze PRO ($12.99 měsíčně), která vás nechá vytvo­řit 10 magazínů a nabízí navíc například sta­tis­tiky a větší pro­po­jenost s dalšími online služ­bami. Poslední pla­cenou verzí je Busi­ness ($79 měsíčně). Ta umožňuje vytvo­ření až 15 magazínů, hos­ting na vlastní doméně a lepší pro­pa­gaci vlastní značky. Pro podrobnosti se podívejte na obrázek.

Pokud jste vzdě­lávací insti­tuce, oceníte verzi Scoop​.it Edu­cation za $6.99 měsíčně. Vytvo­říte s ní až 20 růz­ných magazínů, při­čemž na jednom může spo­lu­pra­covat až 30 osob.

Scoop​.it v bodech

  • zálož­kovací služba
  • tvorba magazínů ze zají­mavých odkazů
  • oslňte ostatní a při­jí­mejte jejich návrhy na další zdroje
  • možnost pro­cházet již exis­tu­jící magazíny a obo­ha­covat se
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • 2 pla­cené verze, licence pro vzdě­lávací účely
Název Scoop​.it
WWW http://​www​.scoop​.it/
Cena Zdarma /$12.99 /$79 /$6.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy