Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Kinzaa

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Vizuálně zají­mavý živo­topis! Konec nudným a dlouhým shrnu­tím. Ukažte svému budou­címu zaměstnava­teli, že za to sto­jíte pomocí info­grafiky, která shrnuje vaše pra­covní zku­šenosti i osobní dovednosti a rysy. Nic složi­tého s obrov­ským dopadem!

K čemu Kinzaa je a na co jej můžete pou­žít?
Kinzaa je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvo­ření živo­topisu ve formě infografiky.

Vše pro­bíhá poho­dlně ve vašem pro­hlížeči, vy musíte jen dodat infor­mace o sobě a pak už se kochat nad úžasným, trendy a moderním výtvo­rem.

Kinzaa: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to prosté. Po při­hlá­šení začnete zadávat infor­mace o sobě. Nejprve základy (jméno, adresa, fotka) a pak už dovednosti (4, ve kte­rých nej­lépe vynikáte) a můžete nahrát i video. Násle­duje při­dání minu­lých zaměstnání, při­čemž můžete uvést i hlavní náplň vaší práce (maxi­málně 3 různé u kaž­dého vloženého zaměstnání).

Při­dáte ještě dosažená vzdě­lání a infor­mace o sobě (kde chcete pra­covat, pra­covní pro­středí, cha­rak­te­rizujete vaše dovednosti a ozna­číte i benefity, které byste rádi měli).

A je hotovo! Buď můžete přímo sdí­let URL adresu s vaším pro­fi­lem nebo si info­grafiku stáh­nete do počí­tače ve for­mátu PDF.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Musíte zadat pře­zdívku, jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Kinzaa v bodech

  • živo­topis ve formě infografiky
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Kinzaa
WWW http://​kinzaa​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy