Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Zapier

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Zabýváte se mar­ke­tingem? Začínáte být zma­tení ze všech těch soci­álních sítí a nástrojů, které k tomu musíte nejen pou­žívat, ale také je mezi sebou pro­vazovat a činnost v jednom pro vás auto­ma­ticky zna­mená, abyste šli něco udě­lat do dalšího? Zapier vás zachrání. Přesně tyto pro­blémy totiž úspěšně řeší.

K čemu Zapier je a na co jej můžete pou­žít?
Zapier je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření vztahů mezi jednot­livými online služ­bami, které používáte.

Vytvá­říte tedy dvo­jice nástrojů, z nichž jeden má roli akce (něco se v něm stane) a druhý roli reakce (na akci prvního nástroje odpo­vídá něja­kou reakcí). A to auto­ma­ticky. Což pro vás zna­mená, že se nemu­síte zdržovat vytvá­řením tweetu o tom, že jste pub­li­kovali v nástroji BOX novou výroční zprávu.

Zapier: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při­jdete na stránky Zapier a jako první vybe­rete nástroj, který spouští reakci na nástroj, který na popud prvního dělá něja­kou akci. To zna­mená, že například vytvo­ření nové poznámky ve službě Evernote způ­sobí, že váš Twit­ter účet o tomto ode­šle zprávičku. Vybí­rat můžete z opravdu velkého množ­ství nej­růz­nějších slu­žeb, kte­rých je více než 130. Takto vytvo­řené dvo­ji­cím Zapier říká jedno­duše Zap.

V tvorbě tedy pokra­čujete tak, že oba dva účty (EvernoteTwit­ter) musíte se Zapier nejdříve povázat. Pak upřesníte, co se má na Evernote stát (například určíte spe­cifický sou­bor pozná­mek, který akci vyvo­lává) a napí­šete tweet, který má být ode­slán. Můžete vytvo­řit i pokro­čilé fil­try a poté už povo­líte vytvo­řený Zap. Vše ostatní se poté děje auto­ma­ticky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Do regis­trace se dostanete tak, že si na úvodní straně vytvo­říte z nabízených slu­žeb dvo­jici spouštěč-​reakce.

Zapier chce následně znát váš e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Ta umožňuje vytvo­řit 5 Zapů, kon­t­ro­luje nové akce v zadaných Zapech kaž­dých 15 minut a cel­kově můžete za měsíc pro­vést 100 úloh ve vaších Zapech dohromady.

Pokud vám to nestačí, můžete si vybrat jeden ze tří nabízených pla­cených plánů. Prvním z nich je BASIC za $15 měsíčně. Ten umožňuje vytvo­řit až 30 Zapů a celkem pro­vést 3 000 úloh měsíčně. Druhou pla­cenou verzí je Busi­ness za $49 měsíčně. Vytvo­říte s ním 50 Zapů a 15 000 úloh měsíčně. Také akce na vašich služ­bách kon­t­ro­luje kaž­dých 5 minut. Poslední pla­cenou verzí je Busi­ness Plus za $99 měsíčně. Množ­ství vašich Zapů není limi­tované a měsíčně můžete udě­lat maxi­málně 50 000 úloh. Busi­ness Plus také při­náší lepší podporu ze strany posky­tova­tele.

Zapier v bodech

  • akce a reakce mezi online službami
  • více než 130 slu­žeb k výběru
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Zapier
WWW http://​zapier​.com/
Cena Zdarma /$15 /$49 /​$99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy