Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Listnerd

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pat­říte k lidem, kteří milují seznamy a zároveň by se jim líbil nástroj, který by jim umožnil lépe se v něčem roz­hodnout? Listnerd vám kromě prosté tvorby seznamů při­náší i něco navíc — možnost roz­ho­dování a voleb o tu nej­lepší položku seznamu!

K čemu Listnerd je a na co jej můžete pou­žít?
Listnerd je bez­platný online nástroj, který je určený k tvorbě seznamů a následnému porovnávání položek na něm s cílem vybrat tu nejlepší.

Toho je dosahováno pomocí hvěz­dič­kového hodno­cení, kdy maxi­mum je 10 hvězd. Kromě toho, že vytvá­říte seznam něčeho, můžete vyu­žít poten­ciál online nástroje a nechat ostatní, aby se k jednot­livým položkám vyjá­d­řili a nebo rovnou spo­lu­vy­tvá­řeli kva­litní zdroj infor­mací spolu s vámi.

Může se jednat o zají­mavé knihy (články) na určité téma nebo o sou­pis všech zna­ček piva na celém světě. Záleží jen na tom, co zajímá právě vás.

Listnerd: pra­covní pro­středí a práce v něm
„Cre­ate new list“ v horním menu započne tvorbu toho nej­dů­leži­tějšího — vašeho prvního seznamu. Spustí se prů­vodce, který vytvoří váš seznam ve 4 snadných kro­cích. V prvním seznam pojmenujete, při­dáte popi­sek, katego­rii a určíte, zda bude sou­kromý nebo veřejný.

Ve druhém si vybe­rete, kdo všechno může na váš seznam při­dávat položky (všichni, všichni, ale až po vašem schvá­lení, členové, členové až po vašem schvá­lení nebo jen vy) a také kdy končí čas hla­sování u jednot­livých sezna­mových položek (buďto nikdy nebo zadáte přesné datum).

Ve tře­tím kroku nahráváte obrázky — pro záhlaví a pro seznam. V posledním kroku určíte, jestli budou mít jednot­livé položky obrázek, popi­sek a URL adresu. Dodat můžete také až 3 políčka, která rozši­řují infor­mace o položce. Můžete se jednat například o cenu, pokud se chys­táte tvo­řit seznam, pomocí kte­rého chcete vybrat třeba nej­lepší a nej­levnější dovo­lenou.

Do takto pře­dem vytvo­řeného seznamu můžete začít při­dávat jednot­livé položky. Seznamy lze také komen­tovat a pomocí tla­čí­tek sdí­let do soci­álních sítí.

Listnerd kromě vašich osobních sta­tis­tik (počet seznamů, při­daných položek nebo obdržených a usku­tečněných hla­sování) navíc umožňuje i sle­dovat uživa­tele (a být sle­dován), takže vám už nikdy nic zají­mavého nemusí utéct!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail, heslo, datum naro­zení a zemi, ve které se nacházíte. Při­hlá­sit se také můžete vyu­ži­tím svého účtu ve službě Twit­ter nebo Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Listnerd v bodech

  • tvo­řítko seznamů
  • pomáhá v rozhodování
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Listnerd
WWW http://​www​.listnerd​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy