Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Zonerama

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte skvostné fotky ze svatby nebo z ces­tování kolem světa? Prostě fotky, které stojí za to sdí­let i veřejně? Máte videa z tanečních, pro­mocí, sva­teb nebo jiných pod­statných akcí? Chcete tyto krásné okamžiky jedno­duše sdí­let, ale tak aby si je zvládli pro­hlédnout i vzdá­lení pří­buzní na druhém konci světa? Tak právě pro vás je Zone­rama! Kompletně podpo­ruje češtinu, je jedno­du­chá na ovlá­dání a krása fotek i obsah videí v ní ještě více vynikne.

K čemu Zone­rama je a na co ji můžete pou­žít?
Zone­rama je český online nástroj, který je zcela zdarma a slouží k tvorbě foto­grafického portfo­lia. Snadno si v ní vytvo­říte veřejná i sou­kromá alba a jedno­duše díky ní sdí­líte své foto­grafie se světem.

Nemu­síte být pro­fe­si­o­nální foto­graf, stačí mít odhod­lání své foto­grafie vystavit a sdí­let s kýmko­liv. Zone­rama je tu právě proto, snadno a jedno­duše zpří­stupní fotky vaší rodině, přá­te­lům, kolegům z práce prostě všem, kte­rým chcete.

Samotné pou­žívání Zone­ramy však nemusí být jen aktivní. Můžete si rovněž pasivně pro­hlížet veřejná alba jiných uživa­telů. V tomto případě vám Zone­rama poslouží jako inspi­race. Pokud se vám některá foto­grafie při pro­hlížení zalíbí nato­lik, že ji chcete někomu dalšímu ukázat, není jedno­dušší způ­sob než ji přes dostupnou funkci nasdí­let do soci­álních sítí (podpora Face­booku, Twit­teru a Google+).

Zone­rama: pra­covní pro­středí a práce v ní
Pra­covní pro­středí Zone­ramy je díky češtině velmi snadné ovlá­dat. Po regis­traci a při­hlá­šení máte hned pří­stup do admi­nis­trace vašeho účtu. Musíte si však počkat na ově­řovací e-​mail, který vám dorazí do schránky, kte­rou jste zadali při regis­trování. Po potvrzení již nic nebrání tomu, abyste svůj účet plně pou­žívali. Upravovali svůj pro­fil a tvo­řili alba s fot­kami. Tvorba alb a vklá­dání fotek je velmi snadné. Není potřeba instalovat žádné doplňky do prohlížeče.

Přes modré tla­čítko v pravém horním rohu — Nahrát fotky se dostanete do nahráva­cího okna. Do něj můžete foto­grafie či videa jedno­duše pře­táh­nout nebo je můžete vybrat pomocí pro­cházení složek. Pokud náho­dou vybe­rete sou­bor, který do daného alba nechcete při­řa­dit, můžete jej snadno pomocí křížku odebrat.

Kromě při­dávání obsahu alba se zde rovněž nastavují para­me­try alba. Můžete zvo­lit zda je album veřejné (dostupné všem) případně sou­kromé nebo při­dat heslo, které je nutné k jeho pro­hlížení. Máte možnost nastavit autor­ské právo u vašich fotek a videí a umožnit jejich případné další pou­žívání. Dále je zde možnost při­dat přes fotky ochranný vodo­znak (sami si volíte jeho text a umís­tění) nebo nastavit auto­ma­tické sdí­lení nových fotek na Face­book či Twit­ter

Zone­rama podpo­ruje pro nahrávání většinu nejpo­u­žívanějších typů sou­borů — JPG, JPEG, AVI, DIVX, MPG, MPEG, MP4, M4V, MOV, SWF, FLV, MTS, M2T a mnoho dalších. Pokud si do alba nahrajte video­sou­bor počí­tejte s tím, že chvíli potrvá jeho zpra­cování a tedy i následné zpřístupnění.

Po nahrání obsahu můžete dále doda­tečně upravovat nasta­vení alba pomocí volby — Upravit album. Zde ovlivníte náhle­dovou opět nasta­vení sou­kromí a zabez­pe­čení, náhle­dovou foto­grafii (vždy pouze jedna, na kte­rou umís­títe sym­bol), popis alba nebo zob­razení infor­mací o fotoaparátu.

Foto­grafie lze různě seřa­dit nebo doda­tečně upravit para­me­try vodo­znaku a autor­ské licence — vše přes nabídku Možnosti. Pokud se do alba dostanou i přes kon­t­rolu nechtěné fotky lze je snadno odstranit. Po najetí na takto nechtěný sou­bor se objeví políčko pro zaškrtnutí a následně vybe­rete akci smazat (v sekci Možnosti). Smazat jde rovněž celé album.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Při regis­traci vyplňujete e-​mail a heslo. V dalším kroku musíte vytvo­řit uživa­tel­ské jméno, pod kte­rým chcete Zone­ramu vyu­žívat. Zároveň si vytvá­říte název URL adresy, na které budou vaše alba následně dostupná. Vyplnit musíte i datum naro­zení a pohlaví. Při­hlá­šení je rovněž možné přes Face­book, Twit­ter nebo Google účet.

Po úspěšné regis­traci si musíte počkat na ově­řovací e-​mail s kon­t­rolním odkazem. Následně po potvrzení regis­trace již máte plný pří­stup k vašemu účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Zone­rama v bodech

  • plná podpora češtiny
  • síť pro sdí­lení foto­grafií a videí
  • kompletně zdarma, nutná registrace
Název Zone­rama
WWW http://​www​.zone​rama​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy