Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Marqueed

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Jeden obrázek vydá za tisíc slov! Je to tak, takže proč toho nevy­u­žít i v „nor­mální“ a „oby­čejné“ online komu­nikaci s přá­teli nebo klidně i v pro­fesním světě, při řešení něja­kého pro­jek­tového pro­blému? Marqueed vám nabízí kompletní řešení obráz­kové komu­nikace. Buďte lepší, pro­duk­tivnější, klidnější a odstraňte komu­ni­kační nedorozumění!

K čemu Marqueed je a na co jej můžete pou­žít?
Marqueed je bez­platný online nástroj, který má zací­leno na zlepšení vaší komu­nikace pomocí obrázků. Složitě něco popi­sovat slovy, když to můžeme ukázat obráz­kem, je cesta do komu­ni­kačního pekla.

Dlouze telefo­novat, posí­lat si dlouhé e-​maily a na konci zjis­tit, že to stejně nedo­padlo tak, jak to „vidíte“ vy uvnitř své hlavy. Tak tomu můžete uči­nit konec, když budete komu­ni­kovat s pou­ži­tím Marqueed! Obrázky nahrajete, ozna­číte jejich části, které oko­men­tujete a pošlete svým kama­rá­dům, aby se vyjá­d­řili oni nebo při­dali vlastní obrázky! Řešíte nákup nového nábytku nebo upravujete foto­grafie? Komu­ni­kujte o tom efek­tivně.

Marqueed: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná a rychlá. Základní práce s pro­bíhá ve třech kro­cích. V prvním obrázky nahrajete. Nejprve tedy pojmenujete celou kolekci (téma, kte­rému se budete věnovat) a pak začnete nahrávat. Můžete ze svého počí­tače, Drop­boxu nebo Google Drive (podpo­rované for­máty jsou PNG, JPG, PDF, GIF a PSD).

Pokud se chcete bavit o webových strán­kách, zadáte jejich URL adresu a Marqueed vytvoří jejich scre­en­shot, který přidá do vaší kolekce. Pokud chcete při­dávat obrázky, které se nacházejí na webu, je nej­lepší vol­bou dát si do lišty v pro­hlížeči zálož­kovací tla­čítko Marqueed, na které kliknete, když se nacházíte na webové stránce, na níž je obrázek, který chcete do své kolekce při­dat.

Ve druhém kroku k obráz­kům při­dáte popis, ano­taci či ozna­číte něja­kou jejich část, kte­rou přímo oko­men­tujete. Pak už zbývá jen dodat vaše spo­lu­pra­covníky, se kte­rými chcete obrázky sdí­let, komen­tovat a nechat je nahrávat vlastní. Vaše kolekce obrázků může být sou­kromá a tak se k ní dostanete jen vy a lidé vámi určení. Pokud chcete vyu­žít více hlav, udě­láte kolekci veřejnou a může se k ní dostat celý svět.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book nebo pomocí svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Marqueed v bodech

  • komu­nikace pomocí obrázků
  • při­dávejte obrázky ze svého počí­tače nebo zálož­kujte z webu
  • možnost pro­po­jení s Google Drive a Dropboxem
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Marqueed
WWW http://​www​.marqueed​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy