Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Storylane

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Vždycky jste tou­žili psát a podě­lit se se svě­tem o svoje zku­šenosti, zna­losti a nej­růz­nější malič­kosti? Blog byl pro vás pří­liš moc a mik­rob­log zase moc málo? Tak vyzkou­šejte tuhle novinku, která v sobě kom­bi­nuje to nej­lepší z blogo­vání, sto­ry­tel­lingu a soci­álních sítí! Můžete aktivně psát nebo jen ode­bí­rat a číst pří­běhy, které jsou přesně podle vašeho gusta. Obo­hacujte se zábavnou for­mou! Dejte Sto­rylane šanci a aspoň nakoukněte.

K čemu Sto­rylane je a na co jej můžete pou­žít?
Sto­rylane je bez­platná a inova­tivní online blogo­vací platforma. Slouží k vyprávění pří­běhů, odpo­ví­dání otázek, sdí­lení zku­šeností, snů i cílů. Pokud chcete světu sdě­lit něco v milé a neotřelé formě, zkuste to se Sto­rylane. Kromě toho, že sami obsah vytvá­říte, můžete ho také auto­ma­ticky ode­bí­rat a číst relevantní blogposty (pří­běhy) ostat­ních lidí (které si sami určíte. Ať přímo podle jména nebo podle katego­rií obsahu).

Pokud si mys­líte, že zrovna vy nemáte světu co říct, pak jste na omylu. To ví i Sto­rylane a proto pro vás auto­ma­ticky gene­ruje nej­růz­nější dotazy, na které můžete for­mou pří­běhu odpo­ví­dat. Máte rádi módu? Tak pošlete do světa obrázek svých oblí­bených bot! Zajímá vás nábožen­ství? Podělte se se svě­tem o svůj náhled na věc! Každý pří­běh nemusí být jen kopec textu, můžete do něj rovnou při­dat i mul­ti­me­di­ální obsah a následně ho poho­dlně sdí­let do světa mezi čtenáře.

Sto­rylane: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi poho­dlná a pří­jemná, stejně jako kompletní grafika a design Sto­rylane. Ihned při prvním při­hlá­šení si vybe­rete z nabídky 11 katego­rií ty, které jsou pro vás osobně zají­mavé (a tedy chcete, aby vám Sto­rylane dopo­ru­čoval pří­běhy právě z těchto katego­rií). Jedná se například o poli­tiku, místa, zví­řata, sporty, tech­no­logie a vědu, práci, módu a další.

V dalším kroku vám Sto­rylane na základě vašeho výběru témat auto­ma­ticky vygene­ruje dopo­ru­čení osob, které by vás mohlo bavit sle­dovat. Je samo­zřejmě jen na vás, jestli tak uči­níte nebo ne. Po dokon­čení těchto úvodních výběrů se dostáváte přímo do nástroje a můžete začít tvo­řit vlastní pří­běhy nebo si pomocí soci­álních sítí najít své přá­tele a při­dat si je tak­též do vámi sle­dovaných osob.

Tvo­ření vlast­ního pří­běhu (nebo tedy blogo­vání) je jedno­duché. V horním menu si vybe­rete položku „Add a story“ a můžete začít. Sto­rylane vám auto­ma­ticky zob­razuje otázky, na které můžete odpo­ví­dat svým pří­bě­hem (například jaké koníčky a aktivity si nej­více užíváte, jaká byla vaše nej­lepší dovo­lená nebo co byl váš nej­šťastnější okamžik v životě). Úplně stejně můžete začít tvo­řit zcela nový pří­běh, nemu­síte se cítit sešně­rovaní, že musíte odpo­ví­dat na předpři­pra­vené otázky.

Svůj pří­spě­vek nějak pojmenujete a do tex­tového pole napí­šete text vašeho pří­běhu. Obo­ha­tit to můžete obráz­kem (lze nahrávat z vašeho počí­tače nebo vklá­dat pomocí URL adresy) a dokonce (pokud máte funkční mik­rofon) můžete nahrávat a vklá­dat vlastní audi­oko­men­tář. Jakmile jste hotovi, pří­běh pub­li­kujete a případně sdí­líte do soci­álních sítí.

Jestliže jste se roz­hodli na to jít pomalu a pou­žívat Sto­rylane spíše pasivně (tedy pře­devším číst obsah od ostat­ních), mohlo by vás zají­mat, že každý pří­běh můžete ohodno­tit a dát tak jeho stvo­ři­teli zpětnou vazbu. Můžete mu sdě­lit, zda sou­hla­síte (či ne), jestli vás pří­spě­vek pobavil, při­šel vám inspi­ru­jící nebo vás posu­nul někam dál. Můžete ho sdí­let do soci­álních sítí nebo na něj přímo odpo­vě­dět vlast­ním pří­bě­hem a také si ho dát do vlastní sbírky pří­běhů (něco jako funkce reblog u Tum­blr či retweet u Twit­teru).

Regis­trace a její pod­mínky
Sto­rylane vyža­duje regis­traci. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Twit­terFace­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Sto­rylane v bodech

  • blogo­vací platforma
  • soci­ální síť
  • psaní pří­spěvků i sle­dování zají­mavých osob a jejich příběhů
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Sto­rylane
WWW http://​www​.sto​rylane​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy