Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Wix

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vlastní webové stránky? Neu­míte pro­gra­movat, ale ani nechcete někomu za tvorbu pla­tit? Chcete mít volnou ruku a udě­lat si stránky přesně dle vašich před­stav? Tak teď pozorně čtěte! Našli jste řešení! Wix vám v tvorbě napo­může, ale finální podoba stránek je jen na vás. Teď hned si bez zby­tečného omezování vzhledu či obsahu a bez tech­nických zna­lostí můžete začít tvo­řit vlastní webovky.

K čemu Wix je a na co jej můžete pou­žít?
Wix je v základní verzi bez­platný online nástroj, který vám umožňuje tvorbu webových stránek na míru.

Nosíte v hlavě už dlouho návrh vlast­ního blogu, foto­grafického portfo­lia nebo si chcete udě­lat osobní živo­topis online? Plánujete svatbu a chcete přá­te­lům dát jedno­duše vědět jak pro­bí­hají přípravy a které sva­tební dary oče­kávávate? Jste velmi zruční umělci a chcete svá díla pub­li­kovat nebo i pro­dávat? Tak třeba s rea­lizací těchto nápadů a ještě spous­tou dalších vám Wix může pomoci.

Wix: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro samotnou tvorbu stránek je nutné se zaregis­trovat. Následně po příhlá­šení se dostáváte k hlavnímu kroku celé tvorby. Měli byste si vybrat jaký typ stránek chcete vytvá­řet. K dis­po­zici máte spoustu možností od osobních, firemních či umě­leckých stránek (více na obrázku).

Poté, co si vybe­rete danou katego­rii, je nutné si zvo­lit i konkrétní obsah stránek. Následně jen svou volbu potvr­díte pomocí tla­čítka „Go“. Pokud si nejste jistí, do které katego­rie vaše budoucí stránky patří, nevadí. Nemu­síte si katego­rii vybrat a necháte si zob­razit všechny dostupné šablony vzhledu.

Dále si potře­bujete zvo­lit vzhled stránek — to, jak budou vizuálně vypa­dat. Můžete dlouho vybí­rat z při­řazených šablon pro vaši katego­rii nebo si můžete vybrat i jiný vzhled, který je tvůrci určen pro jiný obsah stránek. Je to vaše volba a Wix vám v ní nebrání. Roz­ho­dování mezi šablo­nami vám může usnadnit náhle­dové tla­čítko u každé z nich — „View“. A pokud budete defi­ni­tivně roz­hodnuti, stačí už jen zvo­lit šablonu pomocí mod­rého „Use“. Poté se vám načte hlavní edi­tor stránek a vy konečně při­stou­píte k samotné tvorbě stránek.

Práce v edi­toru je velmi snadná a návodná. Není potřeba žádných tech­nických zna­lostí. Vše je pouze o vašem citu pro detail a před­stavě. Prvky stránek lze jedno­duše pře­sou­vat a měnit jejich velikost. Texty upravujete podobně jako v kaž­dém kan­ce­lář­ském soft­waru. Obrázky i jednot­livé prvky se zmenšují a posou­vají tažením myši. Navíc je u kaž­dého prvku k dis­po­zici konkrétní nabídka. přes kte­rou máte možnost měnit detaily právě zvo­lené sou­části stránek.

V horní části edi­toru jsou tla­čítka pro kroky zpět a vpřed, pro kopí­rování prvků, dále je zde možnost zob­razení ori­en­tační mřížky a lze zde zapnout funkce při­chytávání prvků k mřížce. Rovněž je zde potřebná nabídka s náhle­dem, uložením, pub­li­kováním či rych­lým odkazem na kou­pení pla­cené verze. Pod­statný je i poslední modrý otaz­ník, pod kte­rým se skrývá komplexní cen­t­rum nápo­vědy. V levé části edi­toru se jsou funkční tla­čítka, pomocí kte­rých upravujete vlastnosti daných částí stránky. 

První „Pages“ umožňuje tvorbu dalších stránek vašeho webu (k výběru o nás, služby, gale­rie, kon­taktní for­mulář, mapu či jiné). Stránkám lze při­řa­dit jméno a URL adresu a případně zadat i SEO infor­mace. Rovněž zde vybí­rate efekty pře­chodu mezi strán­kami. Tla­čítko „Design“ skrývá možnosti měnit paletu barev, měnit pou­žité písmo či obrázky na pozadí. Lze pou­žít vlastní obrázky, ale maxi­mální velikost na sou­bor je 10MB a povo­lené for­máty jsou JPG, PNG a GIF.

Nabídka „Add“ vám přidá další ele­menty (tex­tové pole, obrázek či gale­rie, audio či video prvky, aj.) do stránek. V „Settings“ se upravují para­me­try stránky, většina funkcí zde lze ovlivnit až v pla­cené verzi. Zdarma upravíte SEO texty nebo vytvo­říte náhle­dový obrázek pro sdí­lení stránky na Facebook.

Poslední, ale ne méně důležitá, je nabídka „Wix App Mar­ket“. K dis­po­zici je seznam spousty aplikací, které lze do stránek vložit. Aplikace jsou pla­cené, ale dají se najít i nějaké zdarma. Bez pro­blému vložíte třeba prvky ze soci­álních sítí (Twit­ter, Face­book, Google+) nebo i výpisy z blogů (Tum­blr, Blogger). Roz­hodně stojí za to si nabídku pro­hlédnout, případně vyu­žít vyhledávání.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Je to však snadné, stačí zadat e-​mail a vytvo­řit si heslo. Není nutné čekat na žádné potvrzení, budete rovnou příhlá­šeni a můžete se pus­tit do výběru šablony a následné tvorby.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze nástroje je zdarma. Pokud však chcete plně vyu­žívat poten­ciál Wixu, je vhodné si vybrat některý z pla­cených účtů. Detaily funkcí, které plat­bou zís­káte si můžete pro­hlédnout na obrázku.

Wix v bodech

  • webové stránky zdarma
  • nutná regis­trace
  • široký výběr vizuálních šablon
  • velmi snadná a návodná tvorba
  • něko­lik pla­cených verzí
Název Wix
WWW http://​www​.wix​.com
Cena Zdarma /€4.95 /€9.90 /€14.90 /€19.90
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy