Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Zeen

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Tvorba časopisů, brožur, návodů a čehoko­liv podobného přímo v okně vašeho pro­hlížeče! A to velmi moderně, trendy, poho­dlně, rychle a hlavně (jak je u nás ostatně zvykem) pro­fe­si­o­nálně. Doopravdy zapo­meňte na složité a ošk­livé edi­tory. Zeen to má fakt zmáklé.

K čemu Zeen je a na co jej můžete pou­žít?
Zeen je bez­platný online nástroj, který je určen k tvorbě „Zeenů“. Onen Zeen je online magazín, časopis, brožura, leták či coko­liv takového. Pokud jste někdy tou­žili vydávat vlastní časopis o módě, tren­dech v topenář­ství, vzdě­lávání nebo čemko­liv, co vás zajímá, je vám to umožněno. Velmi zábavnou a pro­fe­si­o­nální for­mou. Klidně si zde můžete udě­lat online foto­al­bum nebo vlastní kuchařku či zápisky z cest! Odzvo­nilo starému stylu, kdy jste museli složitě sklá­dat přes sebe jednot­livé obrázky a vzte­kat se nad tím, jak moc špatně to jde.

Zeen při­chází s něčím inova­tivním a velmi poho­dlným. Výho­dou (kromě krásného vizuálního zpra­cování) je snadost sdí­lení vámi vytvo­řeného Zeenu a také možnost pře­bí­rat obsah do něj rovnou z online slu­žeb, které aktivně pou­žíváte.

Může se stát, že nic tvo­řit nechcete a tou­žíte jen čerpat inspi­raci a číst si obsah, který vlo­žili jiní. Pro takovéto pasivní toulky Zeenem se ani nemu­síte regis­trovat a můžete začít rovnou brouz­dat. Ale i v případě takovéhoto pasivního pou­žívání se vyplatí regis­trace — můžete totiž srdíč­kovat kousky, které se vám líbí a také sle­dovat uživa­tele, jejichž tvorba vás oslovuje.

Zeen: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná a zábavná. Po při­hlá­šení si můžete upravit svůj pro­fil a pro­po­jit ho s dalšími online služ­bami, ze kte­rých můžete pře­bí­rat obsah do vašich Zeenů (Instagram, Face­book, Twit­ter, Picasa a Flickr) a nebo se rovnou vrh­něte na tvorbu magazínu.

Ta pro­bíhá tak, že v prvním kroku svůj Zeen pojmenujete a můžete si vybrat i šablonu, která vám s tvor­bou tro­chu pomůže (v nabídce je šablona pro něja­kou udá­lost, hudební časopis, časopis o jídle, celebri­tách, něja­kém místě a tak podobně). Nebo začnete se zcela čistým pro­sto­rem — tedy pouze s úvodní stránkou, na které je již zob­razen název, který jste zadali v před­cho­zím kroku. Samo­zřejmě ho můžete edi­tovat. Dále na úvodní stranu můžete při­dat obrázek a do patičky nějaký text. Zcela vpravo máte zob­razení jednot­livých stránek (jejich částí). Pokud jste si nevy­brali žádnou šablonu, je zde pouze úvodní strana a pokud vás některá zlákala, můžete vidět již předpři­pra­vené části Zeenu a pohy­bovat se v nich.

Vedle této pravé části (tedy mezi zob­razením jednot­livých částí Zeenu a pra­covní plo­chou) se ještě nachází volby cel­kového vzhledu časopisu, písma, barev a také volba pro pub­li­kování. Pub­li­kovat buď můžete veřejně nebo sou­kromě tak, že se k Zeenu dostanou jen osoby, kte­rým dáte auto­ma­ticky vygene­rovanou URL adresu. Ale zpět k vlast­nímu tvo­ření, neboť to je právě ta nejzá­bavnější část.

Pokud se myší dostanete až na konec první strany vašeho Zeenu (v pra­covním okně), uvi­díte šedé ikonky pro při­dávání obsahu. Můžete při­dávat nadpisy, citace, texty, obrázky, videa a oddě­lovače. Obrázky můžete jednak nahrávat přímo ze svého počí­tače, vklá­dat je pomocí jejich URL adresy, vyhle­dávat Googlem nebo pro­po­jit s Instagra­mem, Face­bookem, Flickrem či Pica­sou. Videa vklá­dáte pomocí YouTube.

Celý Zeen tedy tvo­říte tak, že jedno­duše klikáte na šedivé ikonky podle toho, jaký obsah chcete zrovna do časopisu vložit. Až to máte celé hotové, můžete si Zeen pomocí tla­čítka s ikonkou oka a názvem „Read“ pro­lis­tovat a pak už pub­li­kujete!

Regis­trace a její pod­mínky
Zeen vyža­duje pro vytvá­ření obsahu regis­traci. Zadáváte své jméno, e-​mail, pře­zdívku a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Twit­ter nebo Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Zeen v bodech

  • tvo­řítko časopisů, maza­zínů, brožur, letáků
  • skvělý a jedno­duchý editor
  • aktivní a pasivní využití
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Zeen
WWW http://​zeen​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy