Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Wor​dpress​.com

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Wor​dpress​.com je online platforma, která vám posky­tuje veš­keré zázemí a hlavně pohodlí (mluví na vás česky) pro pub­li­kování vašich růz­no­ro­dých pří­spěvků. Jediné co potře­bujete, abyste jej mohli pou­žívat, je mít světu co říci. Mít nápady, zážitky, zají­mavé články nebo třeba jen obrázek či fotku, virální video nebo vaši oblí­benou citaci. Musíte mít aspoň něco, co chcete pub­li­kovat a sdí­let se světem!

K čemu Wor​dpress​.com je a na co jej můžete pou­žít?
Wor​dpress​.com vám velmi jedno­duše umožní založení blogu, jeho následnou edi­taci a pře­devším pub­li­kování infor­mačně přínosných pří­spěvků. Nee­xis­tují žádné obsahové limity, jedi­ným ome­zením ve vyu­žívání blogu vám bude vaše vlastní fan­tazie. Nebojte se vytvo­řit si deník (ať už osobní nebo ces­tovní), vytvořte si pro­stor pro psaní zápisků z před­mětu nebo vyu­žijte blogo­vací myš­lenku pro výuku.

Wor​dpress​.com: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba i pou­žívání blogu je pod­míněno regis­trací. V regis­traci jedno­duše zadáte své uživa­tel­ské jméno, heslo, vytvá­říte URL odkaz vašeho budou­cího blogu. Po vytvo­ření účtu je vám zaslán aktivační odkaz. Nečeká vás žádné dlouhé čekání a během chvilky v e-​mailové schránce. Poté regis­traci potvr­díte a můžete pus­tit do sty­lizovaní vašeho nového online „hnízdečka“.

V pár jedno­duchých kro­cích ještě dola­díte detaily vašeho účtu. Můžete si zadat ode­bí­rání růz­ných zají­mavých témat, nebo pro­po­jit účet se soci­álními sítěmi a tak nalézt vaše přá­telé, kteří rovněž na Wor​dpress​.com blogují. Pokud nechcete vyu­žít tyto možnosti není nic snadnějšího, než kroky pře­sko­čit. Důležitý je krok, kdy si upravujete název a podnázev vašeho blogu a volíte, v jakém jazyce chcete Wor​dpress​.com pou­žívat (podpo­ruje češtinu).

V dalším kroku si vybí­ráte vzhle­dovou šablonu. K dis­po­zici je něko­lik pla­cených i volných šablon, které se ještě dají následně upravit (lze při­dat obrázek na pozadí, vypnout zob­razovaní někte­rých prvků, případně nastavit roz­ložení titulní strany) v jedno­duchém edi­toru. Pokud jste se vzhle­dem i texty spoko­jeni, nezbývá už nic jiného než nasta­vení uložit a tím tedy blog publikovat.

Hlavní pra­covní pro­středí je velmi pře­hledné a návodné. V záhlaví se nachází hlavní nabídka, která je dopl­ňována rozší­řenými možnosti v pravém sloupci. Čtečka (Rea­der) slouží k rych­lému pře­hledu nových pří­spěvků vašich přá­tel případně téma­tických blogů, které jste dali sle­dovat. Právě pro ty, kteří v úvodu možnost pro­po­jení i sle­dování zají­mavostí pře­sko­čili, je to ten pro­stor kde si mohou blogy nechat dopo­ru­čit nebo své přá­tele dohle­dat. Sta­tis­tiky obsahují podrobný pře­hled o návštěvnosti (pře­hledné grafy návštěvnosti, nejčtenější články, pří­stupy z růz­ných států, aj.). V nabídce Moje blogy se nachází seznam všech blogů vytvo­řených na Wor​dpress​.com, ke kte­rým máte pří­stup (zde se rovněž vytváří další blogo­vací pro­stor). Zají­mavá je i volba „Čers­tvě vytisknuto“ (Fre­shly Pres­sed), kde máte možnost sle­dovat nejnovější pub­li­kované pří­spěvky. Dále se v hlavní liště nachází ikonka notifikací (bílá bub­lina) a váš pro­fi­lový obrázek, pod kte­rým se schovávají konkrétní nasta­vení vašeho účtu, hesla, veřejného pro­filu či pro­po­jených aplikací. Rovněž se přes vašeho ava­tara můžete dostat i do dalšího roz­hraní pro správu vašeho blogu, které odpo­vídá roz­hraní aplikace Wor​dpress​.org.

Pro nás je pod­statné tla­čítko „Vytvo­řit pří­spě­vek“. Po kliknutí se nám otevře výběr, kde musíme konkre­tizovat, zda náš pří­spě­vek bude tex­tový, obráz­kový, zda bude obsahovat video, citaci nebo URL odkaz. Díky bližší spe­cifikaci jste ušet­řeni zby­tečně složi­tých edi­torů a dostanete pro­stor vložit právě jen vybraný typ pří­spěvku. Každý edi­tor je odlišný, ale nemu­síte se bát, že se v nich ztra­títe, jsou velmi mini­ma­lis­tické a opět návodné (i když český pře­klad trošku zklame). Ke kaž­dému pří­spěvku lze při­dat štítky, lze jej uložit na poz­ději jako kon­cept nebo se můžete podívat na náhled a následně pří­spě­vek pub­li­kovat.

Regis­trace a její pod­mínky
Vašemu úspěšnému pub­li­kování brání jedno­du­chá regis­trace. Je potřeba zadat platnou e-​mailovou adresu (bude na ni zaslán aktivační odkaz), dále si vytvo­řit uživa­tel­ské jméno, zadat heslo a vytvo­řit odkaz na blog, který se bude nacházet před „.wor​dpress​.com“. V uživa­tel­ském jméně a adrese blogu jsou povo­leny pouze pís­mena a čísla, takže se musíte posta­rat, aby tyto údaje byly jedi­nečné.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Wor​dpress​.com je v základní verzi zcela zdarma. Dále nabízí 2 pla­cené plány: Pre­mium ($99 ročně) a Busi­ness ($299 ročně). Pokud si vysta­číte s 3GB pro­storu, nebude vám chybět podpora vlastní domény a nebu­dete chtít na blog uklá­dat videa, bude vám bohatě základní verze sta­čit. Pokud však pro svůj blog vyža­dujete jen tu nej­lepší kva­litu, pro­zkou­mejte si pla­cené plány na obrázku.

Wor​dpress​.com v bodech

  • online blogo­vací prostor
  • snadné a návodné ovládání
  • množ­ství šablon a doplňků
  • šablony pro pří­spěvky (text, fotka, video, aj.)
Název Wor​dpress​.com
WWW http://​wor​dpress​.com/
Cena Zdarma /$99 /$299
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy