Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

280daily

(0 — hla­sovalo uživatelů)

280daily je online sou­kromý deník, ve kte­rém můžete popsat každý den maxi­málně v 280 zna­cích (jedná se tedy asi o 50 slov). Může se to zdát málo, ale takové ome­zení vás nutí vybrat ze svého dne jen to pod­statné a navíc zlepšuje schopnost přesného vyjadřování.

K čemu 280daily je a na co jej můžete pou­žít?
280daily je tedy dení­ček, do kte­rého musíte dění kaž­dého dne sepsat do 280 znaků. To může být mnohdy daleko složi­tější, než napsat o daném dni celou stránku textu. Pokud to neu­míte nebo s tím máte pro­blémy, můžete to brát jako dobrou výzvu k tomu, abyste se nau­čili věci podávat věcně a stručně. Ke svému zápisku můžete navíc při­po­jit i obrázek. V zápis­cích můžete také vyhle­dávat a zob­razovat si sta­tis­tiky a grafy a tím tak sle­dovat svoji psací činnost ve vizuální podobě.

Pokud se vám někdy stane, že 280 znaků prostě nestačí, máte k dis­po­zici měsíční kvótu 500 znaků, kte­rou můžete vyčerpat. Pokud je to pořád málo, musíte na 280daily zvát další uživa­tele. Za kaž­dého totiž dostanete bonus v podobě 250 znaků měsíčně.

Také se nemu­síte obávat o své sou­kromí – 280daily nesdílí vaše záznamy s ostat­ními uživa­teli. Nejedná se o soci­ální síť, ale o sou­kromý deník! Pokud však chcete své zápisky dostat něja­kým způ­so­bem „ven“, nabízí 280daily možnost stažení zápisků ve formě PDF nebo CSV.

Do budoucna autoři chys­tají možnost vytisknout si ze svých zápisků knihu a tu si nechat doru­čit až domů. Tato jediná služba bude pla­cená, jinak je nástroj kompletně zdarma.

280daily: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání je velmi snadné. Po při­hlá­šení do okna prostě napí­šete svých 280 znaků a uložíte svůj záznam.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání 280daily se musíte regis­trovat. Do regis­trace zadáváte jen e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
280daily je zcela zdarma.

280daily v bodech

  • online deník
  • maxi­málně můžete napsat 280 znaků denně
  • zcela zdarma
  • slouží k pro­cvi­čení vyja­d­řova­cích schopností
Název 280daily
WWW http://​280​daily​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy