Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Slide​.ly

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte foto­grafie z dovo­lené a chcete z nich udě­lat video, které podkres­líte super letní hud­bou? Nebo děláte pre­zen­taci o spánku a chcete ji něčím ozvláštnit? Pro­pa­go­vat svůj pro­jekt nebo pro­dukt? Jen tak si kre­a­tivně pohrát? Slide​.ly! Vytvoří vám pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video z obrázků!

K čemu Slide​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
Slide​.ly je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě videa z uživa­te­lem vybraných obrázků a foto­grafií, při­čemž je dané video podkres­leno hud­bou, kte­rou si opět uživa­tel zvolí podle svého gusta. Obrov­skou výho­dou nástroje je, že umožňuje vyu­žívat velké množ­ství tře­tích stran, od kte­rých lze pře­bí­rat obsah. Nemu­síte se tedy zdržovat složi­tým uklá­dáním a nahráváním.

Video je skvělá možnost, jak upoutat pozornost pub­lika. Proč toho nevy­u­žít, když Slide​.ly udělá všechnu tu složi­tou práci, která se s videem dělá, za vás. Vy si jen vybí­ráte, jak má vypa­dat výsle­dek. Nevá­hejte a jděte do toho! Udě­lejte pro­pa­gační video svému pro­jektu a nechte soci­ální sítě, ať ho rozšíří po celém světě!

Slide​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba nového videa pro­bíhá ve 3 kro­cích. V prvním musíte nahrát či zís­kat obsah. To můžete udě­lat něko­lika způ­soby. Jako první možnost vám Slide​.ly nabízí pro­po­jení s vašim Face­book účtem, odkud můžete čerpat své foto­grafie. Dále můžete jako zdroj obrázků pou­žít Instagram (jak přímo váš účet, tak v něm vyhle­dávat obrázky a vklá­dat je do svého díla), Google (vyhle­dávání obrázků), Flickr (opět můžete vyhle­dávat nebo pro­po­jit Slide​.ly s vlast­ním účtem), Picasu nebo samo­zřejmě obrázky nahrát přímo ze svého počí­tače.

Obrázky vybe­rete pouze kliknu­tím myši a v dolní části obrazovky můžete vidět jejich náhledy. Pokud je chcete přesklá­dat, kliknete vlevo od těchto obráz­kových náhledů na „Click to sort“ a obrázky si naa­ranžujete, při­čemž k nim můžete při­dat i komen­tář, který se poté zob­razí ve výsledném videu. Zde také vidíte, že maxi­málně můžete mít obrázků 90 a také cel­kový počet obrázků, který momen­tálně máte.

Tím se dostanete k druhému kroku, kte­rým je výběr hudby. K výběru obrázků se můžete vra­cet, pokud v horní části obrazovky kliknete na „Cho­ose pho­tos“. Ale nyní jste ve druhém kroku, tedy v „Select music“. Zob­razí se vám v pod­statě stejně vypa­da­jící okno, jako když jste vybí­rali obrázky. Jen máte k dis­po­zici jiné služby, jelikož teď vybí­ráte hudbu. Jedná se o YouTube, SoundCloud a možnost nahrání vlastní MP3 z vašeho počí­tače. Nástroj dále nabízí možnost vybrat si z jeho hudební nabídky, která je roz­dě­lena na „Popular Music“, „Movies & TV“, „Indie“ a „All Time Clas­sics“. Něja­kou vhodnou skladbu si vyberte a hurá k poslednímu kroku, což je uložení a sdí­lení vašeho díla.

V tomto posledním kroku ovlivňujete, jak bude video ve výsledku vypa­dat. Můžete si vybrat, jestli jeho délka je úměrná vybrané hudbě nebo zvo­leným foto­grafiím. Stejně tak určíte, jak rychle se budou obrázky stří­dat (nebo to necháte na Slide​.ly, které vám určí takovou rych­lost, aby hudba i obrázky časově odpo­ví­daly). Kromě roz­měrů výsledného videa (16:9 nebo 4:3) zde můžete vybrat i efekty (starý film, sně­žení, prach, valen­týn, naro­zeniny, foto­grafie umís­těné na stole a tak podobně). Nezbývá, než výsle­dek pojmenovat, když tak při­dat tagy, udě­lat ho sou­kro­mým nebo veřejným a celou činnost uložit.

A je hotovo! Můžete okamžitě začít sdí­let do soci­álních sítí, pomocí URL adresy či e-​mailu nebo si rovnou vygene­rovat jedno­duchý kód a pomocí něj si video vložit do vlast­ních webových stránek. Ještě nutno dodat, že u jednot­livých videí vidíte sta­tis­tiky zob­razení a také toho, jak moc se lidem líbila (ozna­čení srdíčkem) a také počet komen­tářů. To zna­mená, že i vy si můžete pro­cházet videa ostat­ních, srdíč­kovat je a také komen­tovat.

Regis­trace a její pod­mínky
Slide​.ly vyža­duje regis­traci. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Poté musíte kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde v e-​mailu do vámi zadané schránky. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Slide​.ly v bodech

  • tvo­řítko videí z foto­grafií a obrázků
  • velké možnosti vyu­žití obsahu tře­tích stran
  • jedno­du­chá a poho­dlná tvorba, pro­fe­si­o­nální výsledek
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Slide​.ly
WWW http://​slide​.ly/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy