Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

750 Words

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte online místo, kde byste si mohli vést skrytý online dení­ček? Nebo pro­stor, kde byste dostali jen prázdnou stránku a mohli si na ni každý den napsat, co se vám zrovna honí v hlavě? Tak přesně pro vás je tady online nástroj 750 Words! Jedná se o online dení­ček, který je založen na sepsání 750 slov denně.

K čemu 750 Words je a na co jej můžete pou­žít?
Idea 750 Words je taková, že každý den napí­šete 750 slov (což odpo­vídá asi 3 stranám textu). Díky tomu si vyčis­títe mysl, sepí­šete své nápady, pocity nebo udá­losti dne. Navíc se jedná o cvi­čení v psaní či for­mulování myš­lenek.

Texty jsou pří­stupné pouze tomu, kdo je napsal. Nejedná se tedy o blogo­vací sys­tém jako takový, 750 Words je spíše sou­kro­mým deníčkem, ke kte­rému se nedo­stane nikdo jiný, než ten, kdo jej napsal. Není tedy vůbec nutné nastavovat nějaké sou­kromí nebo pří­stupy.

750 Words: pra­covní pro­středí a práce v něm
750 Words není těžké pou­žívat. Jedno­duše se při­hlá­síte a můžete hned začít psát. Jakmile napí­šete 750 slov, nástroj vás upo­zorní (a vy můžete pokra­čovat v psaní, pokud chcete). Po dokon­čení psaní si můžete pro­hlédnout podrobné sta­tis­tiky – například jak dlouho jste daný text psali, kolik slov napí­šete za jednu minutu či kolikrát jste psaní pře­ru­šili.

Ke zlepšení motivace psát každý den mohou slou­žit body a „bagde“ – tedy jakési „odznáčky“. Za každý den, kdy napí­šete aspoň jedno slovo, zís­káte 1 bod. Pokud napí­šete 750 a více slov, zís­káte body dva. Při­čemž je možné sle­dovat, kolik bodů mají ostatní uživa­telé.

Badge uživa­telé zís­kávají například za sepsání 750 slov každý den po něko­lik dní za sebou, za zvládnutí sepsat 750 slov za méně než 20 minut po dobu 10 dní. Dále také za psaní v noci nebo naopak ráno či za sepsání 100 000 či 250 000 slov cel­kově.

Další motivací mohou být měsíční challenge (tedy jakési sou­těže). Prin­cip je v tom, že se uživa­telé při­hlásí a každý den musí napsat 750 slov, jinak z měsíční sou­těže vypa­dávají. Na začátku si zvolí, co udě­lají, když se jim to podaří a ani jednou nevy­ne­chají a co naopak udě­lají, když se jim to nepo­daří. Opět tedy skvělá motivace v psaní pokra­čovat a psát pravi­delně každý den.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Do regis­trace zadáváte pouze svůj e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
750 Words je zcela zdarma a jeho pro­voz je hrazen pře­devším z pří­spěvků od uživa­telů.

750 Words v bodech

  • sou­kromý online deník
  • zlepšuje schopnost psát texty
  • zábavná forma kaž­do­denního psaní
Název 750 Words
WWW http://​750words​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy