Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

iPlotz

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Vytvá­řeli jste někdy webovou stránku? Měli jste jasnou před­stavu, jak to má vypa­dat? Kde se bude dát na co kliknout, co se otevře, zob­razí, jak bude celý web posklá­daný? Nebo jste chtěli navrh­nout novou aplikaci pro chytrý telefon nebo tablet? Před­stava byla uvěz­něná ve vaší hlavě a nebyli jste schopni se o ni podě­lit? Vyzkou­šejte iPlotz — jedno­duše navrh­něte webovou stránku nebo aplikaci, se všemi náleži­tostmi, bez nejmenší zna­losti základů tvorby webu a dalších obvyk­lých nezbytností!

K čemu iPlotz je a na co jej můžete pou­žít?
iPlotz je nástroj, určený k vytvá­ření náhledů (pro­to­typů) webových stránek a soft­wa­rových aplikací. Můžete zde jedno­duše vytvá­řet náhledy se všemi základními vlastnostmi, které by na sku­tečné stránce nebo aplikaci opravdu fungo­valy a to vše bez zna­losti tvorby webu nebo zku­šeností s tvor­bou aplikací. Svoji před­stavu díky tomuto nástroji nemu­síte kres­lit, na funkční tla­čítka psát popi­sek „Kliknout“ a na další papír složitě kres­lit další stránku, která by se po kliknutí měla zob­razovat. Tento nástroj můžete vyu­žívat třeba, když zadáváte svůj web pro­fe­si­o­ná­lovi ke zpra­cování nebo naopak, když jste tvůrce webu a chcete vytvo­řit pro své zákaz­níky náhled, aniž byste strávili hodiny úmornou prací, a pak jste se dozvě­děli, že zákaz­ník má úplně jinou před­stavu. Stejně tak můžete nástroj vyu­žít pro návrh aplikací. V tomto nástroji spolu mohou uživa­telé spo­lu­pra­covat, dělit se o své názory, náhledy upravovat a pře­dě­lávat tak, aby všichni byli spoko­jeni a věděli, jak výsledné dílo bude vypa­dat.

iPlotz: pra­covní pro­středí a práce v něm
Verze, kte­rou zde vzhle­dem k roz­sahu posky­tovaných slu­žeb, budu dále popi­sovat je verze Free. Pra­covní pro­středí je velice komplexní a v důsledku toho je práce v nástroji poměrně kompli­kovaná. Po zaregis­trování a při­hlá­šení do nástroje se před vámi otevře okno, kde okamžitě můžete založit nový pro­jekt a začít s upravováním. V pravém sloupci jsou v okně dále video návody, jak s nástro­jem pra­covat. Upro­střed se nachází seznam vašich vytvo­řených pro­jektů a pro­jektů sdí­lených. Toto je tzv. „uví­tací okno“, které se zob­razí při kaž­dém při­hlá­šení do nástroje.

Na hlavní stránce je důleži­tých něko­lik záložek umís­těných v pravém horním rohu. Záložka „Home“ vás vrátí na úvodní stránku. Další záložka „Manage“ je klí­čová a budete v ní edi­tovat váš pro­jekt. Skládá se celkem ze čtyř částí (viz obrázek). Nový pro­jekt založíte jednak z úvodní stránky nebo v záložce „Manage“ kliknu­tím na červené kolečko s „+“. Následně se vám otevře pra­covní plo­cha, kde se v pravé části nachází náhled vaší stránky nebo aplikace a v levém sloupci je náhled všech exis­tu­jí­cích stránek, mezi kte­rými se lze pře­pínat a postupně je upravovat. Níž jsou uve­deny konkrétní možnosti pro upravování. Jedná se o jednot­livé kompo­nenty, které se mohou na vaší stránce vysky­tovat, například tex­tová pole, funkční tla­čítka, obrázky, grafy, kalen­dáře, mapy a mnoho dalších. Každý kompo­nent, který chcete umís­tit do svého náhledu, jedno­duše chytnete a pře­táh­nete do pra­covního pole. Všechny kompo­nenty lze také upravovat pomocí posuvného panelu „Docu­ment Pro­per­ties“, který má vždy konkrétní nabídku úprav pro daný kompo­nent (např. velikost, barva, umís­tění, zvý­raz­nění atd.)

Výsledný pro­to­typ si pro­hlédnete v horní záložce „Preview“, a pokud ho chcete s někým sdí­let, zvo­líte ved­lejší záložku „Export“, kde je možnost uložení například ve for­má­tech .JPG, .PDF nebo lze vygene­rovat URL odkaz na náhled stránky či aplikace.

Regis­trace a její pod­mínky
Při pří­chodu na hlavní stránku klikněte na políčko „Regis­ter free now“, kde do for­muláře vyplníte váš e-​mail, zvo­lené heslo, které nesmí mít méně jak 4 znaky a více jak 20, vaše jméno a zemi, ze které pocházíte. Neza­po­meňte si také pře­číst a odsou­hla­sit pod­mínky užívání aplikace! Po zaregis­trování budete pře­smě­rování na stránku, kde se znovu při­hlá­síte a můžete začít vytvá­řet náhledy!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
IPlotz nabízí něko­lik verzí, které se od sebe liší jednak množ­stvím funkcí, cenou, a také množ­stvím uživa­telů, kteří zde mohou spo­lu­pra­covat.

První z nabízených verzí je verze Free, která umožňuje vytvo­ření jednoho pro­jektu s možností 5 náhledů vytvo­řených stránek, spo­lu­práce s ostat­ními uživa­teli zde není ome­zená, ale nena­stavíte jim stejná práva, jako máte vy a budou moci s vámi spo­lu­pra­covat pouze jako asi­s­tenti, což do značné míry omezuje jejich možnosti. Místo pro nahrávání sou­borů, je zde ome­zené na 500MB (vyu­žívá se to třeba pro obrázky nebo videa). Nemů­žete zde také impor­tovat jiné pro­jekty z iPlotz. Další pla­cené verze a podrobnosti o nich viz obrázek.

iPlotz v bodech

  • nástroj určený k vytvá­ření náhledů webových stránek a soft­wa­rových aplikací
  • nejedná se o nástroj ke kla­sické tvorbě webu nebo aplikací!
  • je k dis­po­zici ve Free verzi a nabízí další tři verze placené
  • umožňuje spo­lu­práci více uživatelů
Název iPlotz
WWW http://​iplotz​.com/
Cena Zdarma /​$15 /​$99
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy