Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

CV Maker

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Živo­topis je klíč k novému zaměstnání. Doopravdy. A nejedná se jen o jeho obsah, ale i o jeho formu. Je jedno­duché otevřít ten nej­oby­čejnější tex­tový pro­ce­sor a pod sebe napsat jednot­livé živo­topisné položky. Ale opravdu tím na první pohled zaujmete? Pojis­těte si své zařazení na užší při­jí­mací lis­tinu! Pou­žijte CV Maker!

K čemu CV Maker je a na co jej můžete pou­žít?
CV Maker je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jí­cích živo­topisů. Živo­topis by měl zaujmout nejen svým obsahem, ale i vizuální for­mou. S tím prvním vám sice nástroj nijak nepo­může, s tím druhým však ano! Navíc je CV Maker částečně pře­ložený do češtiny, takže je práce s ním o to snazší a poho­dlnější. A dokonce se ani nemu­síte regis­trovat. Prostě při­jdete a vytvo­říte perfektně vypa­da­jící vizitku své dosavadní kari­éře.

Obrov­ská výhoda nástroje spo­čívá v tom, že vás nechá kaž­dou položku upravit, takže nejste nijak limi­tovaní tím, co bylo nadefi­nováno tvůrci CV Makeru. To zna­mená, že tenhle nástroj nijak neza­dusí vaši kre­a­tivitu. Pouze dá vašemu živo­topisu hezký kabá­tek a sejme z vás povinnost dělat složité ope­race a for­má­tování v něja­kém tex­tovém pro­ce­soru.

CV Maker: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to nesku­tečně rychlé a snadné! Tvorbu nového živo­topisu započnete jedno­duše kliknu­tím na modré tla­čítko „Vytvořte CV teď“, které se nachází na hlavní stránce. V okamžiku můžete začít vypl­ňovat! Začínáte zadáním základních infor­mací (jméno, telefon, adresa, webová stránka) a dále pokra­čujete pomocí levého menu, ve kte­rém se pře­pínáte do jednot­livých pod­částí živo­topisu. Vyplníte svoje pra­covní zku­šenosti, svoji kva­lifikaci, vzdě­lání, zájmy i refe­rence. Při­dat ovšem můžete jakou­ko­liv další sekci. Jednot­livé sekce můžete tahem myši přesklá­dávat a pokud něja­kou nevy­plníte, vůbec se pak ve výsledném díle neob­jeví.

Jakmile jste s vypl­ňováním hotovi, můžete si vybrat vizuální styl, podívat se v rych­lém náhledu, jak krásný váš živo­topis je a poté si ho prostě stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu PDF, HTML nebo TXT. Pokud si chcete živo­topis uložit do CV Makeru a poz­ději se k němu vra­cet, musíte se regis­trovat. Díky regis­traci je vám umožněno také sdí­len živo­topisu pomocí URL adresy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro vytvo­ření živo­topisu se regis­trovat nemu­síte. Pokud si ho však chcete uložit a poz­ději se k němu vra­cet, dopl­ňovat ho nebo si ho jen stáh­nout znovu, regis­trovat se musíte. Zadáváte pouze e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Face­book nebo Linke­dIn účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

CV Maker v bodech

  • online tvo­řítko životopisu
  • jedno­du­chá, rychlá a snadná tvorba
  • zcela zdarma
  • pro tvorbu živo­topisu není nutná registrace
Název CV Maker
WWW https://​cvmkr​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Částečně
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy