Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Glossi

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Vytvá­řejte úžasné online časopisy, letáčky, brožury, katalogy, kuchařky, prů­vodce či jakéko­liv jiné mate­ri­ály! Potře­bujete k tomu chuť, odvahu, nápad a obsah. O krásné vizuální zpra­cování, které je navíc vysoce pou­ži­telné, se vám postará Glossi! Digi­tální pub­li­kování ještě nikdy nebylo tak zábavné a pří­stupné všem!

K čemu Glossi je a na co jej můžete pou­žít?
Glossi je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě online magazínů. Ovšem nemusí se jednat jen o magazíny, vytvá­řet můžete nej­růz­nější brožury, letáčky či coko­liv dalšího, co vás napadne. Potře­bujete pře­devším svůj vlastní obsah — texty, hudbu, video či ani­mace. Pak to celé pomocí Glossi posklá­dáte dohro­mady, udě­láte to krásným a smys­lu­plným a pošlete to do světa. Vyzkou­šejte to, je to nesku­tečně návy­kové. Máte možnost být šéfre­dak­to­rem svého vlast­ního časopisu. A pokud nechcete nic tvo­řit, můžete se zde aspoň inspi­rovat a pro­cházet si zve­řejněná díla ostat­ních uživa­telů.

Digi­tální pub­li­kování je opravdu pro kaž­dého. Nemusí se jednat jen o psaní o vašich zájmech. Klidně zde můžete vytvá­řet a pub­li­kovat výu­kové mate­ri­ály nebo roz­ví­jet pro­pa­gaci vaší značky. Můžete zde tvo­řit zají­mavé a poutavé návody pro práci s vaším pro­duk­tem nebo vyro­bit úžasné a snadno sdí­li­telné pozvánky na něja­kou akci!

Glossi vám tedy nejen umožní vytvo­řit (sesklá­dat) online magazín, ale navíc ho následně oblékne do vizuálně při­taž­livého kabátku — simuluje totiž magazíny v offline světě. Včetně obra­cení jednot­livých stránek.

Glossi: pra­covní pro­středí a práce v něm
Glossi umí vytvo­řit doopravdy úžasné věci. Přesně podle vašich před­stav. Z tohoto důvodu je práce s vlast­ním edi­to­rem tro­chu složi­tější, nicméně i tak je stále velmi návodná a jakmile si nástroj tro­chu pro­klikáte, neměl by to být vůbec pro­blém. Tvorbu nového magazínu započnete tím, že kliknete na žluté tla­čítko „Cre­ate Your Own Glossi“, což vás okamžitě přenese do onoho edi­toru, který pracuje na prin­cipu „Drag & Drop“.

V jeho levé části vidíte mini­a­turní náhledy jednot­livých stránek a v pravé je pak zob­razena aktuálně vybraná stránka, se kte­rou pracujete a kte­rou upravujete. Levá strana má navíc nahoře 2 záložky — „Pages“ (jednot­livé stránky vašeho magazínu) a „Clippings“ (mate­ri­ály, které přená­šíte na pravou stranu a magazín z nich sklá­dáte).

Pro začá­tek zůstaňte v levé části na záložce „Pages“, která umožňuje spravovat jednot­livé stránky. Každá z nich má malý křížek, pomocí kte­rého ji odstraníte a naopak tla­čít­kem „Add Page“ stránky při­dáváte. Toto tla­čítko vám zob­razí nabídku před­defi­novaných stránek (šablon), které můžete pou­žít. Jedná se o nej­růz­nější roz­ložení textu, videa a obrázků. Pokud si nevy­be­rete, prostě vložíte prázdnou stránku a udě­láte si ji celou podle svých prefe­rencí.

Jakmile stránku vlevo vybe­rete, auto­ma­ticky se vám načte do pra­covní plo­chy vpravo a vy můžete začít dodávat obsah tím, že kliknete do prefe­rované části stránky. Tato akce pře­pne záložku v levé části na „Clippings“ (tedy do knihovny obsahu). Glossi pro vás má již předpři­pra­vené nějaké grafické prvky (pozadí, kliparty, rámečky, šipky, tex­tové bub­liny a tak podobně). A ostatní si musíte nahrát sami. Obrov­ská výhoda spo­čívá v tom, že si nahrávané mate­ri­ály můžete pře­hledně členit do složek. Ze svého počí­tače můžete nahrávat sou­bory ve for­mátu JPEG, GIF, PNG nebo PDF. Jeden může mít maxi­mální velikost 10MB. Dále můžete obsah při­dávat rovnou URL odkazem, na kte­rém se mate­riál nachází. Pokud chcete vklá­dat video, musíte při­dat novou stránku s takovou šablo­nou, která obsahuje video. Momen­tálně můžete vklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah pouze ze slu­žeb YouTube a SoundCloud.

Tímto způ­so­bem si vytvo­říte kompletní magazín, který můžete zve­řejnit pomocí tla­čítka „Pub­lish“. Své dílo pojmenujete, při­dáte mu popi­sek, vybe­rete katego­rii, do které spadá a roz­hodnete se, zda bude veřejně pří­stupný nebo sou­kromý. Auto­ma­ticky je vám také vygene­rován URL odkaz, který slouží pro sou­kromé sdí­lení. Stejně tak je vygene­rován kód, pomocí kte­rého můžete svůj magazín vložit do webových stránek.

Glossi zároveň funguje jako soci­ální síť, která vám umožňuje inter­a­go­vat s ostat­ními a sle­dovat i srdíč­kovat jejich práci. Proto je dobré, abyste se v úvodu svému vlast­nímu pro­filu tro­chu věnovali a vyplnili ho — můžete při­dat svůj ava­tar, jméno, webové stránky a také odkazy na své pro­fily na Twit­teru, Face­booku či Pin­te­restu.

Regis­trace a její pod­mínky
Glossi je zatím horká novinka, která je pouze na pozvání, takže zadáváte pouze e-​mail a čekáte na pozvánku. Nám při­šla hned další den.

Po pozvánce násle­duje regis­trace, do které zadáváte pouze uživa­tel­ské jméno a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Glossi v bodech

  • online tvo­řítko magazínů
  • pro­pra­covaný edi­tor, možnost nahrávat vlastní obsah a pře­bí­rat ho od tře­tích stran
  • moderní design
  • vyu­žití jak v pro­fesním, tak v osobním životě
  • zatím na pozvánky
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Glossi
WWW http://​glossi​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy