Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Photobucket

(0 — hla­sovalo uživatelů)

S Pho­to­bucket můžete vytvá­řet (téměř) umě­lecké fotky, sdí­let je na soci­álních sítích, jako např., Face­book nebo Twit­ter nebo pro­střednic­tvím odkazů přes e-​mail, webová fóra, Instant Mes­sengery a další služby. Nebo chcete pouze spravovat kni­hovnu svých obrázků pomocí popisků nebo tagů? Nebo chcete ze svých obrázků vytvo­řit sli­de­show? To vše Pho­to­bucket zvládne!

K čemu Pho­to­bucket je a na co jej můžete pou­žít?
Pho­to­bucket je jedno­duchý a intui­tivní nástroj pro práci s obrázky — slouží k nahrávání fotek a videí a jejich uložení na webovém úložišti. Zde také můžete spravovat svou kni­hovnu obrazových mate­ri­álů. V tom vám pomůže vytvá­ření složek, popi­sování obrázků pomocí tagů apod. Obrázky můžete nahrávat z více míst – např. z Face­booku nebo přímo ze zařízení, při­po­jených k počí­tači. Výho­dou je možnost syn­chro­nizace obsahu s ostat­ními zařízeními, která pou­žíváte, pomocí aplikací pro Android a Apple.

Svoje obrazové mate­ri­ály dále můžete sdí­let s ostat­ními uživa­teli Pho­to­bucket, nebo s dalšími zná­mými pomocí pro­po­jení na služby, jako např. Face­book nebo Twit­ter. Pho­to­bucket vám dále nabízí jedno­duchý edi­tor obrázků s širokou škálou efektů. Chcete třeba udě­lat z fotek z rybníka za vsí slun­cem pro­zá­řené obrázky od moře? Pro Pho­to­bucket hračka!

Pho­to­bucket: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nejprve se musíte do Pho­to­bucket regis­trovat a následně při­hlá­sit. K tomu slouží volby „Sign up“ pro regis­traci a „Sign in“ pro při­hlá­šení. Po při­hlá­šení můžete nahrávat svoje obrázky, a to z: počí­tače, Face­booku, nebo chyt­rých telefonů a podobných zařízení. Nahrávat začnete pomocí volby „Upload“ na horní liště. Potom už jenom zvo­líte zdroj, ze kte­rého chcete nahrávat = „Upload from“ a cílovou složku = „Upload to“. Po nahrání můžete obrázky sdí­let, upravovat nebo uspo­řá­dávat fotky do alb, dopl­ňovat je popisky apod.

V případě, že byste chtěli vyu­žít pro­pra­covaný edi­tor obrázků, vybe­rete na horní liště možnost „Edit“. Poté vybe­rete ze své knihovně obrázek, který chcete upravit. V edi­toru jsou ang­lické názvy úprav doplněné iko­nami, které napo­ví­dají, co se pod názvem skrývá. Upravování můžete řídit, pro­tože pro­ve­dené úpravy v pro­hlížeči hned vidíte. Změny můžete kdykoli vrá­tit nebo opa­kovat pomocí možností „Undo“ a „Redo“ v levé spodní části obrázku. Upra­vené obrázky potom uložíte pomocí možnosti „Apply“ jako kopie ori­gi­nálů do webového úložiště.

Regis­trace a její pod­mínky
K regis­traci potře­bujete při­hlašovací jméno a heslo. Pho­to­bucket si dále vyžádá platnou e-​mailovou adresu, pohlaví a datum naro­zení. Zadáním data naro­zení potvrzujete, že vám již bylo více než 14. Při­hlá­sit se dále můžete pomocí Face­book nebo Twit­ter účtu. S při­hlašováním přes účet Face­book mívá ale Pho­to­bucket občas potíže.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní velikost úložiště (2 GB) je zdarma. Dále se pak měsíčně platí za zvětšení místa na úložišti – od 3 dolarů za 22 GB do 40 dolarů za 502 GB.

Pho­to­bucket v bodech

  • úpravy obrázků
  • webové úložiště pro vaše obrazové soubory
  • správa knihovny obrazových materiálů
Název Pho­to­bucket
WWW http://​pho​to​bucket​.com/
Cena Zdarma /​$3 /​$40
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy