Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Slidebomb

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete se pochlu­bit svými vese­lými fot­kami z prázdnin nebo kama­rá­dům ukázat, jak ve volné chvíli třeba malujete? Chcete, aby to byla sku­tečně bomba, kte­rou nikdo nepře­hlédne? Vyu­žijte Slidebomb!

K čemu Sli­de­bomb je a na co jej můžete pou­žít?
Sli­de­bomb je jedno­duchý nástroj, který je určen k nahrávání obsahu a jeho následnému sdí­lení pomocí stránek Sli­de­bomb. Nahrát můžete jak foto­grafie nebo obrázky, tak i videa z Youtube, Google mapy, odkazy do obrázků a texty. Pro užívání nástroje je nutná regis­trace a jinak je vše zcela zdarma. Sli­de­bomb je možné vyu­žít třeba k pre­zen­taci foto­grafií z rodinné dovo­lené nebo vytvo­ření série vese­lých obrázků k poba­vení přá­tel.

Sli­de­bomb: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce v nástroje Sli­de­bomb je velice jedno­du­chá. Po regis­traci stačí kliknout na možnost „Cre­ate sli­de­bomb“ a jedno­duše vyplnit název vaší kolekce, při­dat krátký popis o čem to bude a začít nahrávat přímo z počí­tače. Na úvodní stránce zvo­líte také obrázek, který bude úvodní “tváří” vaší bomby! For­máty podpo­rované pro nahrávání jsou jpg, jpeg, gif, png. Po vyplnění všech nezbytností, je také nutné vybrat katego­rii, do které bude vaše dílo spa­dat.

V násle­du­jí­cím kroku už při­dáváte jednot­livé slidy. Můžete si vybrat ze třech možností vzhledu vaší kolekce — s obráz­kem umís­těným vlevo a na pravé straně text, obráz­kem upro­střed, obklopeným tex­tem a jen samotným tex­tem bez obrázku. Po zvo­lení možnosti for­mátu vzhledu pře­jdete k při­dání obsahu vašeho prvního slidu z kolekce. Kliknete na obdélník vlevo a otevře se nám nabídka s možností při­dání obrázku pomocí URL přímo z internetu, nabídka pro­cházení sou­borů z vašeho počí­tače, dále také možnost vložení videa z Youtube a při­dání Google mapy. Vytvo­řené slidy postupně uklá­dáte a pro kaž­dou novou můžete zvo­lit jiný vzhled. U slidů lze také doda­tečně měnit jejich pořadí, upravovat je nebo mazat. Jakmile jste s při­dáváním slidů u konce, kli­nete na „Pub­lish all changes“. Všechny vytvo­řené kolekce obrázku jsou veřejné, a proto je také důležité při­dat popi­su­jící tagy, aby bylo možné kolekci vyhle­dat ostat­ními uživa­teli. Vytvo­řené dílo lze také jedno­duše sdí­let na Face­book, Twit­ter a na další desítky nástrojů, o kte­rých jsem nikdy dřív ani nesly­šela.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro užívání je nutná regis­trace, která vyža­duje zadání uživa­tel­ského jména, zvo­lení libovolného hesla a zadání roku naro­zení spo­lečně s potvrzením, že regis­trovaný uživa­tel je starší 13 let.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Vyu­žívání nástroje Sli­de­bomb je zcela zdarma.

Sli­de­bomb v bodech

  • nástroj pro vytvá­ření kolekcí obrázků nebo videí určených ke sdí­lení a prohlížení
  • velké množ­ství již vytvo­řených kolekcí, volně dostupných na webu Slidebomb
  • nutná regis­trace, nástroj je zdarma
Název Sli­de­bomb
WWW http://​sli​de​bomb​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy