Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Thinglink

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Proč si pro­hlížet jedno­duché, nic nevy­po­ví­da­jící, prostě „pouze“ obrázky? Obo­haťte je o více infor­mací a vklá­dejte do nich odkazy na písničky, videa, prostě co vás napadne! Jenom varování: Thing­link je návykový.

K čemu Thing­link je a na co jej můžete pou­žít?
Thing­link slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních obrázků, do kte­rých lze vklá­dat webové odkazy. Stačí jej nahrát do Thing­link, a potom kliknu­tím do pro­storu obrázku vklá­dat webové odkazy, např. z Youtube, Wikipe­die a dalších zdrojů.

Možnost obo­ha­cování obrazových mate­ri­álů z něj dělá velice dobrý mar­ke­tingový nástroj k pro­pa­gaci insti­tuce nebo oboru nebo čehoko­liv jiného. Další vyu­žití může být jako učební pomůcka, pro­tože do obrázků můžete samo­zřejmě vložit odkazy na další infor­mace, videa, novi­nové články apod. Samo­zřejmě také můžete vytvo­řit čistě osobní obrázek, jako při­po­mínku usku­tečněné akce a její atmo­sféry.

Thing­link: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po úspěšné regis­traci a při­hlá­šení se již můžete pus­tit do obo­ha­cování svých obrázků kliknu­tím na „Cre­ate“ napravo na horní liště. Nyní si zvolte obrázek z počí­tače, z Face­booku nebo z webových stránek. Po nahrání obrázku se hned otevře okno, kde můžete kliknu­tím kamko­liv v pro­storu obrázku při­dávat tagy s odkazy. Po kliknutí se otevře malé okénko, kam vložíte odkaz, popis odkazu a zvo­líte si ikonu. Tuto malou ikonu uvi­díte po uložení tagu v obrázku.

Pomocí odkazů můžete vložit obsah, jako např. videa z YouTube, infor­mace z Wikipe­die nebo odkudko­liv odji­nud. Další možností, kte­rou můžeme vidět v pravé části edi­tova­cího okna a vybrat zaškrtnu­tím, je možnost sdí­lení na pro­filu na Face­booku. Nebo můžeme komu­koli povo­lit další upravování obrázku. Po naplnění obrázku infor­ma­cemi jej uložíme kliknu­tím na „Save“ na váš pro­fil.

Obo­ha­cený obrázek můžete dále pub­li­kovat na Thing­link. Pomocí volby „Share“ jej můžete sdí­let s přá­teli na Face­booku, jak jsme si popsali výše, nebo na Twit­teru, Google Plus a dalších služ­bách. Kliknu­tím na volbu „Stats“ si také můžete zob­razit sta­tis­tiky toho, jak si ostatní uživa­telé zob­razovali váš výtvor.

Regis­trace a její pod­mínky
K regis­traci a vytvo­ření osobního účtu potře­bujete platnou e-​mailovou adresu, při­hlašovací jméno a heslo. Nebo se můžete při­hlá­sit pomocí Face­book nebo Twit­ter účtu.

Thing­link vám také nabízí možnost vytvo­řit další dva druhy účtů, první z nich je „busi­ness“ účet, pomocí kte­rého můžete pro­pa­go­vat svou spo­lečnost. Potře­bujete pouze zadat základní údaje o spo­lečnosti, jako velikost, oblast nebo webové stránky. Tato možnost vám oproti kla­sické verzi umožňuje pou­žívat Thing­link pro komerční účely.

Poslední je možnost pré­mi­ové verze, která nabízí např. možnost sku­pi­nového účtu nebo nahrávání vlast­ních ikon. Tato verze má také pri­o­ritu v podpoře pou­žívání Thing­link.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Thing­link v bodech

  • atmo­sféra, příběhy
  • obo­ha­cování obrázků
Název Thing­link
WWW http://​www​.thing​link​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy