Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Blogger

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Blogger je nástroj od Google, který vám umožňuje vést (založit a spravovat) vlastní blog. Pokud tedy máte chuť psát a dělit se o to se svě­tem. Blogger vám poskytne vše, co k tomu potřebujete.

K čemu Blogger je a na co jej můžete pou­žít?
Blogger je nástroj od Google, který vám umožňuje vést (založit a spravovat) vlastní blog. Blog můžete vyu­žít čistě jako deník pro osobní potřebu, když máte chuť psát a dělit se o to s oko­lím. Blog se může hodit i pro účely výuky nebo jako sou­část pro­pa­gace.

Blogger: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro samotné pou­žívání online Blogger pro­středí, je nutné mít Google účet, který snadno vytvo­říte. Právě pomocí něj se pak při­hlá­síte do služby Blogger. Poté již můžete založit blog. Kliknete na tla­čítko „Nový blog“ a vyplníte název (titulek) blogu, vybe­rete také jeho URL adresu (ta musí být jedi­nečná, vždy je ově­řena dostupnost) a zvo­líte základní šablonu blogu. Všechna tato nasta­vení a výběry nejsou konečná, poz­ději je můžete edi­tovat.

Blogger nabízí velké množ­ství růz­ných nasta­vení – jazyk, sou­kromí, for­má­tování, pub­li­kování přes mobil a e-​mail, pří­spěvky a komen­táře. Dále změny v roz­vržení blogu a také šablony s možností jejich úpravy. Pokud by vám nesta­čil „Návr­hář šablon“, můžete klidně pou­žít vlastní CSS styly.

Pro psaní nového pří­spěvku klikněte na „Nový pří­spě­vek“ a otevře se vám edi­tor pro psaní pří­spěvků. Do pří­spěvku můžete vklá­dat obrázky i videa – buď nahrajete přímo z vašeho počí­tače nebo z Youtube či Picasy. K pří­spěvku můžete při­dat tagy, plán vydání, loka­litu a další drobná nasta­vení.

Pokud máte oblí­bené Blogger blogy, můžete je jedním klikem začít sle­dovat. Díky tomu a pak máte na hlavní stránce Bloggeru výpis nejnovějších pří­spěvků vašich oblí­bených blogů. To ale není jediná inter­akce s „okolním svě­tem“. Váš blog totiž nemusí být nutně jen váš – můžete při­dat své kama­rády a přá­tele a blog spolu sdí­let a psát na něj spo­lečně. Stejně tak můžete určit jen ome­zenou sku­pinu čtenářů vašeho blogu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro jeho pou­žívání je nutné mít Google účet. Zní to složitě, ale nic to není. Je to hned – zadáte své jméno a pře­zdívku, kte­rou chcete zob­razovat, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Blogger je zcela zdarma.

Blogger v bodech

  • online blogo­vací systém
  • snadné ovlá­dání
  • množ­ství šablon a doplňků
Název Blogger
WWW http://​www​.blogger​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy