Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Mural​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Úžasná vir­tu­ální nástěnka, kte­rou pokla­dete nej­růz­nějším mul­ti­me­di­álním obsahem. Při­zvete své kolegy a kama­rády a tvo­říte spo­lečně. Můžete zde spřá­dat plány na nový pro­jekt nebo si jen tak pro radost sbí­rat veselé obrázky koťá­tek. Může to být bom­bas­tická pre­zen­tace nebo veš­keré dostupné mate­ri­ály k něja­kému před­mětu. Vyu­žití je jen na vás, ale roz­hodně byste tenhle úžasný nástroj neměli nechat zahálet!

K čemu Mural​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
Mural​.ly je v základní verzi bez­platná vir­tu­ální nástěnka, která slouží pro mapo­vání sou­vis­lostí. Zkrátka dostanete velkou nástěnku, na kte­rou můžete dle libosti s vašimi kolegy a kama­rády nasklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah.

Nástěnku nemu­síte pou­žívat jen pro ujasnění sou­vis­lostí v týmu. Může to klidně být vaše pre­zen­tace nebo úložiště zají­mavého obsahu, který se váže k urči­tému tématu. Může slou­žit jako rodiště nových nápadů, skládka inspi­race či robust­ního plánování nového start-​upu!

Mural​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po při­hlá­šení můžete začít klikem na „Cre­ate New Mural“. Mural (tedy nástěnku) okamžitě poté pojmenujete, nastavíte sou­kromí (každý s URL odkazem nebo jen vybraní a vámi auto­rizovaní jedinci) a můžete při­zvat k tvo­ření kolegy a kama­rády. Ty při­zvete pomocí jejich e-​mailové adresy nebo sdí­lením URL odkazu.

Do Muralu můžete vklá­dat různý obsah:

  • Webové stránky — jedno­duše kliknete na horní tla­čítko v levém menu a vložíte URL adresu webovky (článku), který chcete do Muralu při­dat. Takto vklá­dat můžete nej­růz­nější obsah, Mural​.ly si pře­bere, co to je — videa, obrázky, mapy, pre­zen­tace a tak dále.
  • Obrázky — můžete je vyhle­dat pomocí Google Images, nahrávat přímo ze svého počí­tače nebo si prostě nějaký najít na webu a pros­tým tažením myši ho na Mural přetáhnout.
  • Sou­bory — můžete se při­hlá­sit do Google Drive a své doku­menty si impor­tovat. Nebo můžete třeba z plo­chy svého počí­tače do Muraly nějaký jedno­duše přetáhnout.


Kromě webových stránek, obrázků a doku­mentů můžete vklá­dat i tvary, které pro vás má Mural​.ly předpři­pra­vené. Jedná se o nej­růz­nější sym­boly, šipky a obrázky. Samo­zřejmě můžete vklá­dat i lís­tečky s tex­tem. Stačí dvojklik někam na Mural. Krom toho můžete přímo v nástroji cha­tovat se svými spo­lu­pra­covníky a také komen­tovat části Muralu.

Jakmile jste hotoví, můžete Mural pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek, uložit si jej jako obrázek ve for­mátu PNG nebo ho sdí­let pomocí URL adresy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte svůj e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Twit­ter, Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Mural​.ly je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je kompletně pou­ži­telná, má však jistá ome­zení, které odstra­ňuje verze PRO. Ta vám umožňuje například uklá­dat Muraly ve formě obrázků do vašeho počí­tače, lepší práci se spo­lu­pra­covníky (nemu­síte je při­dávat jen k jednot­livým Mura­lům, ale rovnou k celým „Rooms“, což jsou sou­bory Muralů). Dále umožňuje vytvá­řet hes­lem chráněné odkazy pro sdí­lení Muralů a samo­zřejmě lepší podporu ze strany posky­tova­tele. A to vše za $30 měsíčně.

Mural​.ly v bodech

  • online nástěnka s mul­ti­me­di­álním obsahem
  • vytvo­řené pro spo­lu­práci s kolegy a kamarády
  • úžasný edi­tor, velmi snadná a návodná práce
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Mural​.ly
WWW https://​beta​.mural​.ly/
Cena Zdarma /​$30
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy