Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Timeglider

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Tvo­řítko časových os! Perfektní design, snadná práce. Můžete pou­žívat ve vzdě­lávání (vytvořte časovou osu o prů­běhu života Marie Anto­i­netty) i pro účely perfekt­ního a pre­ciz­ního mar­ke­tingu (před­stavte svůj pro­jekt novou a neotře­lou cestou)!

K čemu Timeg­li­der je a na co jej můžete pou­žít?
Timeg­li­der je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě časových os. Časovou osu můžete exce­lentně vyu­žít ve vzdě­lávání a infor­mování. Jedná se totiž o mocný nástroj, který umí perfektně vizua­lizovat vaše data.

Pokud vás vizua­lizace tvr­dých dat až zase tak moc nebere, můžete nástroj vyu­žít pro vyprávění pří­běhů! Zkuste si v něm třeba na nějaké párty odpre­zen­tovat rodinnou dovo­lenou! Stále se jedná o nej­růz­nější data, nicméně kde a k jakému účelu je vyu­ži­jete zůstává jen a jen na vás!

Timeg­li­der: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná a návodná. Pokud víte, na jaké téma chcete časovou osu tvo­řit a máte také dosta­tek dat, můžete se do toho směle pus­tit. Novou časovou osu si nejdřív pojmenujete, můžete při­dat popi­sek i datum, na které se máte v plánu zamě­řit. V pla­cené verzi dokonce můžete při­dat i spo­lutvůrce nebo časovou osu pro­po­jit s Google Kalen­dá­řem.

Jakmile si takto založíte časovou osu, můžete do ní začít sypat jednot­livé udá­losti. Stačí prostý dvojklik do časové osy a můžete novou udá­lost pojmenovat, nastavit její začá­tek a případně i konec, určit důleži­tost, nastavit zob­razování data, při­dat popi­sek nebo obrázek. Ten můžete buď nahrát ze svého počí­tače nebo pou­ži­jete něja­kou online službu, jako například Box, Drop­box, Face­book, Google Drive, Flickr nebo instagram. Obrázky můžete vklá­dat i tak, že pouze vložíte URL adresu, na které se obrázek nachází.

Kromě obrázků můžete udá­lost v časové ose obo­ha­tit i o nějaký odkaz nebo hudbu či video. Opět pou­žíváte služby tře­tích stran, konkrétně se jedná o YouTube, Vimeo nebo Soundcloud. Tagy do časové osy můžete při­dávat pouze v pla­cené verzi. Takto pokra­čujete, dokud nemáte časovou osu hotovou. Jakmile ji chcete pub­li­kovat, kliknete na zelenou šipku, která se nachází u názvu vaší časové osy v levé části okna. Pokud jste tuto nabídku zavřeli, znovu ji vyvo­láte kliknu­tím na položku „time­li­nes“ v horním menu. Po kliknutí na oni zelenou šipku tedy vybe­rete možnost pub­li­kování, při­čemž je vám vygene­rována URL adresa pro sdí­lení i kus kódu, pomocí kte­rého vložíte časovou osu třeba do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je však poměrně ome­zená, umožňuje například vytvo­řit pouze 3 časové osy a pouze jedním uživa­te­lem (tedy žádná možnost spo­lu­práce). Nahrát vás nechá jen 16 obrázků. Pokud chcete něco víc, jsou v nabídce 2 pla­cené verze. První je verze Plus za $5 měsíčně. Ta vás nechá vytvo­řit 10 časových os až ve 30 uživa­te­lích a nahrát si můžete až 200 obrázků. Druhou je verze Pro za $50 měsíčně, která ode­bírá horní limit u počtu os i uživa­telů. Nahrát můžete až 1 000 obrázků a z časových os vytvá­řet pre­zen­tace.

Timeg­li­der v bodech

  • tvo­řítko časových os
  • možnost pro­po­jení s dalšími služ­bami, které používáte
  • pří­jemná a návodná práce
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
  • 2 pla­cené verze
Název Timeg­li­der
WWW http://​timeg​li​der​.com/
Cena Zdarma /​$5 /​$50
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy