Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Bounce

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Bounce je nástroj, který umožňuje vytvá­ření zpětné vazby o webových strán­kách. Můžete jej rovněž vyu­žít ke sdí­lení a tvorbě nových nápadů a inovací!

K čemu Bounce je a na co jej můžete pou­žít?
Bounce je bez­platný online nástroj, který slouží k zís­kávání zpětné vazby na webových strán­kách. Vyu­žití se však meze nekla­dou, a tak se nemu­síte vklá­dat pouze webové stránky, ale prak­ticky jakéko­liv obrázky nebo foto­grafie. Prin­cip spo­čívá v tom, že v nahraném obrázku ozna­čujete různé části a při­dáváte k nim komen­táře.

Bounce: pra­covní pro­středí a práce v něm
Celý pro­ces práce s nástro­jem začíná zadáním URL adresy webu, o kte­rém chcete zís­kat nebo naopak podávat zpětnou vazbu. Nástroj auto­ma­ticky vytvoří scre­en­shot dané stránky a můžete s ním začít pra­covat. Jak již bylo řečeno v úvodu – můžete také nahrát vlastní obrázek.

Jelikož nástroj umožňuje koope­raci, je vhodné na začátku zadat své jméno, aby bylo jasné, kdo vytvá­řel jaké úpravy. Poté již myší ozna­čujete jednot­livé části obrázku a dodáváte k nim vlastní komen­tář.

Jakmile jste hotovi, vše uložíte a auto­ma­ticky je vygene­rován odkaz, který můžete sdí­let po soci­álních sítích nebo přímo s kolegy, zná­mými a přá­teli přes e-​maily nebo online komu­niká­tory – i oni mohou do obrázku zapra­covat vlastní nápady a poznámky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání Bounce není nutná žádná regis­trace

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Bounce je zcela zdarma.

Nástroj v bodech

  • umožňuje zís­kat zpětnou vazbu o webových stránkách
  • vhodný pro sdí­lení a tvorbu inovací
  • možnost pra­covat s jaký­miko­liv obrázky
Název Bounce
WWW http://​www​.boun​ce​app​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy