Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Calaméo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte místo, kam nahrát své doku­menty? Chcete je poho­dlně sdí­let a mít k nim vždy pří­stup? Tak vyzkou­šejte Calaméo! Je to platforma určená pro pub­li­kování doku­mentů, kte­rým se dostane nad­stan­dardní péče a hez­kého kabátku.

K čemu Calaméo je a na co jej můžete pou­žít?
Calaméo je určený k pub­li­kování doku­mentů. Slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních webových pub­likací, které se snaží napo­do­bovat sku­tečné pub­likace – můžete otá­čet stránky a při­bli­žovat si je. Calaméo je výborným nástro­jem pro brožury, magazíny, pre­zen­tace, news­let­tery, katalogy či letáčky. Zve­řejníte je a následně sdí­líte ve velmi pěkném a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jí­cím grafickém pro­ve­dení. Navíc budete mít své doku­menty poho­dlně uložené na jednom místě. A vždy po ruce. Calaméo je skvěle vyu­ži­telný jak pro jedince, tak pro firmu, spo­lečnost nebo pro­jekt.

Calaméo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Po při­hlá­šení můžete per­so­na­lizovat svůj pro­fil či začít ihned pub­li­kovat, což pro­ve­dete kliknu­tím na tla­čítko „cre­ate a pub­li­cation“. Následně musíte vybrat, zda budete text vklá­dat rovnou, nebo jej nahrajete v podobě doku­mentu (můžete nahrávat jeden nebo i více sou­borů najednou), zda budete nahrávat z internetu nebo z vlast­ního místa uložení v počí­tači.

Podpo­rované for­máty pro nahrávaní jsou PDF, Micro­soft Word, Excel a PowerPoint. Dále také OpenOffice Wri­ter, Calc a Impress, ale poradí si i s pros­tým tex­tovým doku­men­tem. Maxi­mální velikost jednoho sou­boru je však ome­zená, a to na 100MB.

Dále musíte dodat název nového doku­mentu, jeho for­mát, zařa­dit jej do katego­rie a zvo­lit, zda je sou­kromý nebo veřejný. V dalším doplňu­jí­cím nasta­vení pak můžete doplnit popis, datum pub­li­kování, styl zob­razování, možnosti při­dávání komen­tářů a stahování doku­mentu nebo licenci, pod kte­rou bude doku­ment šířen. Můžete pokra­čovat nasta­vením vizuální stránky doku­mentu a vybrat i dopro­vodnou hudbu a zvu­kové efekty.

Doplňu­jící nasta­vení lze nechat bez povšimnutí (lze to udě­lat poz­ději) a můžete doku­ment rovnou nahrát. Calaméo jej poté pře­tvoří v inter­ak­tivní webovou pub­likaci. Vygene­ruje odkazy pro sdí­lení i kód pro vklá­dání do webových stránek. Navíc k tomu všemu Calaméo pro vaše doku­menty gene­ruje i sta­tis­tiky pro­hlížení.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace, do které musíte zadat jméno, heslo, e-​mail a datum naro­zení. Poté musíte ještě počkat na aktivační e-​mail, bez jehož potvrzení se není možné při­hlá­sit. Regis­trace vám umožní nástroj plně a aktivně pou­žívat, a to v podobě komen­tovaní a hodno­cení pub­likací ostat­ních nebo v případě, že si chcete pub­li­kované doku­menty stahovat a uklá­dat do počí­tače. Pokud však chcete být pouze pasivní čtenář a pro­hlížet si jen dostupný nahraný obsah, regis­traci nepo­tře­bujete.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Calaméo nabízí rovněž pla­cené verze (Pla­ti­num za 12 € měsíčně a Pre­mium za 49 € měsíčně), které nabízí další řadu výhod — například jsou bez reklam, umožňují další možnosti nasta­vení, možnost vklá­dání vlast­ního loga nebo doko­na­lejší sta­tis­tiky.

Calaméo v bodech

  • platforma pro pub­li­kování dokumentů
  • skvělé grafické provedení
  • vhodný jak pro jedince, tak pro firmy a společnosti
Název Calaméo
WWW http://​www​.cala​meo​.com/
Cena Zdarma/​12 €/​49 €
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy