Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Roon

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pře­padá vás někdy neod­bytná chuť blogo­vat? Psát vlastní články, dělit se se svě­tem o své postřehy a názory? A následně vám chybí doopravdy jedno­du­chá platforma na blogo­vání? Prostě nechcete žádného giganta s kupou nasta­vení? A navíc potře­bujete na psaní klid a netou­žíte, aby vaše pozornost od psaní byla odvá­děna někam pryč? Roon je blog v čistém designu, který vás nijak neroz­ptyluje. Zní to divně, ale podívejte se sami — jedno­duchost vizua­lizovaná v online nástroji!

K čemu Roon je a na co jej můžete pou­žít?
Roon je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje vytvo­řit si a následně spravovat osobní blog. Roz­díl oproti jiným platfor­mám spo­čívá v tom, že Roon vám neu­možňuje žádné velké možnosti ohledně nasta­vení (krom písma a barvy). Design blogu je velmi čistý a v pod­statě pouze zob­razuje vámi napsané pří­spěvky.

Z toho plyne jeho velká výhoda — neru­šivé pro­středí. Kromě toho, že vlastně nemáte moc co nastavovat, vám Roon během psaní auto­ma­ticky skrývá všechna tla­čítka, která v roz­hraní má. Pokud s nimi chcete pra­covat, stačí na ně najet myší.

Roon: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je nesku­tečně snadná. Ihned po prvním při­hlá­šení můžete začít psát pří­spě­vek (do levé části okna). Kromě textu do něj můžete vklá­dat i obrázky, které nahrajete přímo ze svého počí­tače. V pravé části můžete pří­spě­vek pojmenovat (auto­ma­ticky je pojmenován „Untit­led“). Jakmile jste s psaním hotoví, pří­spě­vek pub­li­kujete pomocí tla­čítka v levém horním rohu („Pub­lish“). Pokud si ho chcete zatím jen uložit, pou­ži­jete tla­čítko „Save“, které se nachází hned vedle. Nepub­li­kované pří­spěvky jsou zob­razi­telné v záložce „Drafts“ a ty pub­li­kované v „Pub­lished“ (v pravém panelu).

Do nasta­vení se dostanete klikem na mod­rou ikonku úplně vlevo dole. Zde můžete změnit své jméno a e-​mail, doplnit si bio, Twit­te­rové uživa­tel­ské jméno (pokud Twit­ter pou­žíváte) a URL adresu svého webu. Co se týče vlast­ního nasta­vení blogu, můžete mu zvo­lit název, písmo a barvu. Poslední nabídka je expor­tování vašich pří­spěvků a jejich následné uložení do počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, pře­zdívku a heslo. Ihned poté můžete začít psát své blogové pří­spěvky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Roon v bodech

  • blogo­vací platforma
  • jedno­duchý design, snadné používání
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Roon
WWW http://​roon​.io
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy