Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

emaze

(4 — hla­sovalo uživatelů)

To už tady dlouho nebylo! Nový super­ná­stroj na tvorbu pre­zen­tací, který dale­ko­sáhle pře­ko­nává běžné pre­zen­tační pro­středky. Ponořte se do 3D světa a vyskočte tak ze zaběhlého vlaku pla­ca­tých sli­deů [slajdů]. Díky předpři­pra­veným šablo­nám je tvorba velmi snadná, takže si uspo­říte čas i nervy.

K čemu emaze je a na co jej můžete pou­žít?
Emaze je bez­platný nástroj, který slouží k tvorbě vizuálně netra­dičních a zají­mavých pre­zen­tací. Tvorba je velice jedno­du­chá a v pod­statě i rychlá, pro­tože pouze edi­tujete již před­vy­tvo­řené šablony. Těmi jste ale také velmi limi­tování, co se například tvorby 3D efektů týče. Pokud je v sobě šablona nemá, nemů­žete je jinak při­dat. Šablony jsou ovšem plně edi­tova­telé, takže dosáh­nout super výsledku není žádný pro­blém.

Emaze navíc podpo­ruje všechny jazyky, takže nebu­dete mít pro­blémy s českými fonty. Na tvorbě pre­zen­tace navíc můžete spo­lu­pra­covat s kolegy, stáh­nout si ji do počí­tače, vklá­dat do ní mul­ti­me­di­ální obsah a poho­dlně ji sdí­let do online světa. Prostě máte novou šanci zaujmout, než tenhle nástroj budou pou­žívat všichni!

emaze: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to snadné. Při­hlá­síte se, kliknete na velké tla­čítko „Start New“ a následně zvo­líte šablonu, které sedí k obsahu vaší pre­zen­tace. Tím jste přene­seni do edi­toru, ve kte­rém již dochází ke kla­sické tvorbě pre­zen­tace. Můžete při­dávat text, různé tvary, video a obrázky. Obrázky můžete nahrávat buďto ze svého počí­tače nebo vklá­dat pomocí přímé URL adresy. Video můžete vklá­dat pouze pomocí přímé URL adresy.

Na levé straně máte jednot­livé slidy vaší pre­zen­tace a také možnost při­dávat nové. Je nutné zmínit, že jste poměrně dost limi­továni tím, jak je nasta­vena šablona, kte­rou jste si na začátku zvo­lili. Ta je však plně edi­tova­telná.

Vytvo­řenou pre­zen­taci si můžete uložit do svého počí­tače (roz­balte stažený sou­bor a spusťte HTML sou­bor), vytisknout si ji, sdí­let ji do soci­álních sítí, vklá­dat ji pomocí jedno­duchého kódu do webových stránek a také nastavit sou­kromí. Buď může být veřejná (a můžete dále spravovat možnost jejího stahování, tisknutí i kopí­rování do účtů ostat­ních osob) nebo sou­kromá a tedy pří­stupná jen vám a vašim spo­lu­pra­covníkům. Emaze totiž umožňuje na pre­zen­taci spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády. Stačí, když zadáte jejich e-​mailové adresy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte ale pouze svůj e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

emaze v bodech

  • novinka na poli tvorby prezentací
  • úžasné vizuální zpra­cování, netra­diční 3D šablony
  • díky předpři­pra­veným šablo­nám je tvorba velmi snadná, pro­tože pouze edi­tujete již hotové prezentace
  • možnost spo­lu­práce s kolegy
  • široké možnosti správy sou­kromí vašich prezentací
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název emaze
WWW http://​emaze​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy