Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Citebite

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Cite­bite je jedno­duchý nástroj, který slouží pro vytvá­ření odkazů na urči­tou část textu, která se nachází na nějaké webové stránce.

K čemu Cite­bite je a na co jej můžete pou­žít?
Cite­bite je jedno­duchý nástroj, který je zkra­covát­kem a zároveň slouží pro vytvá­ření odkazů na urči­tou citaci, která se nachází na nějaké webové stránce.

Tento nástroj vyu­ži­jete například pokud chcete zaslat přá­te­lům, zná­mým nebo kolegům určitý text a nechcete je zdržovat jeho hle­dáním na jinak nepře­hledné stránce.

Cite­bite: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jeho pou­žívání je velmi snadné — zadáte citaci (kou­sek textu) z webové stránky, na kte­rou chcete odkazovat. Cite­bite vytvoří odkaz, který na stránce uve­denou citaci zvý­razní.

Regis­trace a její pod­mínky
Nástroj ani regis­traci nena­bízí, je plně funkční od chvíle načtení.

V čem je Cite­bite jiný, než jemu podobné nástroje?
Cite­bite umí na odkazované stránce žlutě ozna­čit text, na který chceme přímo upo­zornit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Cite­bite v bodech

  • zkra­covátko
  • umí odkazovat na určité části textu na webové stránce
Název Cite­bite
WWW http://​cite​bite​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy