Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Weebly

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vlastní a dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální webové stránky, ale nějak se v tvo­ření těch webů moc nevy­znáte? Snadná pomoc, s Wee­bly vám to půjde snadno. Dis­po­nuje totiž naprosto super edi­to­rem, ve kte­rém si vše poho­dlně naklikáte a zedi­tujete ke své vlastní spoko­jenosti. Navíc jsou pro vás předpři­pra­veny i super šablony. A mno­hem víc!

K čemu Wee­bly je a na co jej můžete pou­žít?
Wee­bly je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě a následné správě webových stránek. Prostě si zde založíte účet, vybe­rete si doménu tře­tího řádu hos­tovanou na wee​bly​.com (nebo pou­ži­jete vlastní doménu) a vytvo­říte si web. V nabídce je obrov­ské množ­ství vizuálně krásných šablon, z nichž si jednu zvo­líte a tu si pře­dě­láte k obrazu svému. Nemu­síte znát žádné ty jazyky, ve kte­rých se krásné weby obvykle dělají. Všechno si prostě naklikáte.

Wee­bly je opravdu úžasný nástroj. Kromě kla­sické webové pre­zen­tace osobnějšího rázu si v něm můžete udě­lat i e-​shop. Stejně snadno. A pokud chcete z Wee­bly dostat opravdu to nej­lepší, jsou k dis­po­zici 2 pla­cené verze. A jejich cena je více než pří­z­nivá. A Nástroje si ještě dovo­lují dodat, že je Wee­bly nijak neu­pla­tilo, ani jim nepo­skytlo žádný sponzor­ský dar. Je to prostě jen hodně dobrý nástroj, který se vyplatí znát!

Wee­bly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po regis­traci začínáte s tvor­bou webu. Konkrétně tak, že si máte zvo­lit šablonu. Je jich opravdu obrov­ské množ­ství, takže si je nahoře vpravo můžete i fil­trovat (a samo­zřejmě můžete svůj výběr poz­ději změnit). Dalším krokem je výběr domény — můžete si zvo­lit doménu tře­tího řádu na Wee­bly (tedy ve tvaru „http://názevVašíStránky.weebly.com“, doménu si regis­trovat nebo pou­žít vaši, již před­tím zakou­penou.

Vlastní edi­tor je roz­dě­len do 4 částí. V první z nich „Build“ slouží pro vlastní tvorbu a designování obsahu. Kromě základních věcí, jako je například vklá­dání obrázků, textů, gale­rií, map nebo kon­takt­ních infor­mací zde najdete také vklá­dání videa, hudby i doku­mentů, změny ve struk­tuře stránek pomocí při­dávání tla­čí­tek, sloupců, vyhle­dáva­cího pole a tak podobně.

Druhou částí edi­toru je „Design“, kde můžete měnit vizuální stránku. To zna­mená, že si zde můžete vybrat novou šablonu a upravit si ji podle svých potřeb, jelikož lze edi­tovat HTML/​CSS. Také zde volíte písmo a jeho styly. Třetí částí edi­toru jsou „Pages“. Zde spravujete jednot­livé stránky, které jsou sou­částí vašeho webu. Jejich název, roz­vržení, možnost její ochrany hes­lem a také se zde nachází pokro­čilá nasta­vení (popis stánky, klí­čová slova a kód pro hlavičku a patičku stránky). Poslední částí je „Settings“, kde se nachází kompletní sou­hrnná a kompletní nasta­vení vašich webovek. A také je to místo, kde si můžete změnit nasta­vení domény, které jste zvo­lili v před­cho­zím kroku. Během tvorby se můžete také (pomocí tla­čí­tek vpravo nahoře) dívat, jak vaše stránky vypa­dají na mobilním zařízení. Jakmile máte tohle všechno hotové a nasta­vené ke své plné spoko­jenosti, zbývá stránky pub­li­kovat. K tomu slouží tla­čítko „Pub­lish“ vpravo nahoře. A aby toho nebylo málo, tak máte k dis­po­zici samo­zřejmě sta­tis­tiky návštěvnosti!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Zadáváte své celé jméno, e-​mail a heslo. Ihned po regis­traci můžete s nástro­jem začít pra­covat a vrh­nout se do výběru šablony! Pokud to chcete pro­vést ještě rych­leji, můžete se při­hlá­sit i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je velmi dobře pou­ži­telná, pokud sto­jíte o osobní stránky. Jestliže chcete pro­fe­si­o­nální (a klidně i e-​shopovou) webovou pre­zen­taci, je jistě vhodné poří­dit si pla­cenou verzi, které Wee­bly nabízí hned dvě. Jejich výhody a vymoženosti si můžete pro­stu­dovat na obrázku.

Wee­bly v bodech

  • tvo­řítko webových stránek
  • velmi pří­jemně udě­laný edi­tor, se kte­rým vykouz­líte pro­fe­si­o­nální webovou prezentaci
  • mějte osobní stránky nebo klidně e-​shop
  • základní (a pou­ži­telná verze) zcela zdarma, nutná registrace
  • v nabídce 2 pla­cené verze
Název Wee­bly
WWW http://​www​.wee​bly​.com
Cena Zdarma /​$3.29 /​$6.63
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy